Ret­ket ja tapah­tu­mat

Tiis­tai 29.1

 Design Museo (ilmai­nen). Läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 13.30. Peril­lä ret­ki­kah­vit.

Maa­nan­tai 11.2

Opas­tet­tu ret­ki Edus­kun­ta­ta­loon. Ilmoit­tau­du Hei­dil­le toi­mis­toon 044-985 0058 (nimi tulee ilmoit­taa Edus­kun­taan 3 päi­vää ennen ret­keä). Ilmoit­tau­tues­sa­si saat ret­keä kos­ke­vat ohjeet.

Per­jan­tai 1.3

 

Ilmai­nen ret­ki Kias­maan kat­so­maan näyt­te­lyä Itä­me­ren alu­eel­ta. Läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 13.30.

Tors­tai 28.2

Hip­Hop pulk­ka­mä­keen par­haas­sa seu­ras­sa :). Läh­dem­me yhdes­sä las­ke­maan las­kiais­ta Palo­hei­nän hui­pul­le. Läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 13. Peril­lä kaf­fet tai kaa­kaot. Pukeu­du läm­pi­mäs­ti! Ilmoit­tau­du Hei­dil­le niin osaam­me vara­ta riit­tä­väs­ti pulk­kia mukaan.

TIIS­TAI 2.4

Maja­kan oma­toi­mi-ret­ki Tal­lin­naan. Hin­ta 10 euroa ja mukaan pää­set ilmoit­tau­tu­mal­la toi­mis­toon ja mak­sa­mal­la ris­tei­lyn hin­nan. Läh­tö Viking XPRS 10.30 ja paluu takai­sin Hel­sin­gis­sä klo 19.30. Hin­ta sisäl­tää mat­kan. Ruo­at ym. omal­la kus­tan­nuk­sel­la.