Ret­ket ja tapah­tu­mat

Maa­nan­tai

22.10.2018

Meiän Majak­ka -viik­ko alkaa!

Aloi­tam­me jäsen­ta­lon pin­ta­re­mon­tin suo­jaa­mal­la lat­tioi­ta ja maa­laa­mal­la olk­ka­rin sei­niä. Maa­laa­mi­nen jat­kuu aamu­päi­vi­sin koko vii­kon per­jan­tai­hin asti.

Tänään ohjel­mas­sa klo 14 EKO­TE­KO: sääs­te­tään luon­toam­me tuu­naa­mal­la jokai­sel­le oma kaup­pa­kas­si valit­se­mal­laan tee­mal­la.

Klo 13.30 läh­tö jäsen­ta­lol­ta Tapa­ni­lan Eräl­le ilmai­seen Maja­kan omaan kii­pei­ly­ta­pah­tu­maan.

Tiis­tai

23.10.2018

Meiän Majak­ka -vii­kon toi­nen päi­vä klo 14- : Orans­si Sii­li ome­na­puus­sa sihi­si: Kokeil­laan ren­nol­la otteel­la eri luo­van kir­joit­ta­mi­sen tapo­ja, yri­te­tään yhdes­sä selät­tää tyh­jän pape­rin kam­mo. Teh­dään lyhyi­tä kir­joi­tus­har­joi­tuk­sia ohja­tus­ti ja eri tyy­leil­lä. Omia teks­te­jä saa jakaa juu­ri sen ver­ran kuin itses­tä hyväl­tä tun­tuu. Ryh­mäs­sä syn­ty­nei­tä tuo­tok­sia voi­daan jul­kais­ta Tuu­li­vii­ri -leh­des­sä, mikä­li kir­joit­ta­ja niin halu­aa.

 

 

Kes­ki­viik­ko

24.10.2018

Tänään työ­pa­jas­sa HEI­JAS­TUK­SIA jo klo 11: Leip­poi­saa ja muka­vaa mus­te­työs­ken­te­lyä, epä­va­kaa käsi on pajas­sa ainoas­taan vah­vuus. Pää­set kokei­le­maan mus­te­työs­ken­te­lyä eri työ­vä­li­neil­lä. Täs­sä­kään pajas­sa et voi moka­ta mitään, mut­ta lop­pu­tu­los voi yllät­tää kovin iloi­ses­ti!

Tors­tai

25.10.2018

 

ITSEL­LE NAU­RA­MI­SEN JALO TAI­TO KLO 14: Oma­ku­va­pa­ja, jos­sa pii­rus­tus­tai­dot voi heit­tää romu­kop­paan 🙂 ! Teem­me oma­ku­via vapaal­la aika­tau­lul­la jäsen­ta­lon olk­ka­ris­sa. Heit­täy­dy mukaan, tule rik­ko­maan ennak­ko­luu­lo­ja osaa­mi­ses­ta­si sekä roh­keas­ti kokei­le­maan, voi­si­ko kuvis olla haus­kaa?

Per­jan­tai

26.10.2018

Mei­dän Majak­ka -vii­kon hui­pen­nus­päi­vä!

Tänään per­jan­tai­na vie­täm­me aamu­päi­väl­lä 10.30 alkaen Maja­kan vain elä­mää -musiik­kiin liit­ty­vien muis­to­jen jaka­mis­ta. Valit­se itsel­le­si bii­si, joka tuo muis­to­ja mie­leen. Tutus­tu­taan yhdes­sä musiik­kiin lai­das­ta lai­taan ja jae­taan omas­ta bii­sis­tä sen ver­ran kuin hyväl­tä tun­tuu.

Klo 14.30 juh­lis­te­taan jäsen­ta­lon uut­ta ilmet­tä kak­ku­kah­vien muo­dos­sa. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan uuden ilmeen saa­nee­seen jäsen­ta­loon!