Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Maja­kan sivuille

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da aikui­sia mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Jäsen­ta­lom­me sijait­see Poh­jois-Haa­gas­sa osoit­tees­sa Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A. Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähet­tei­tä. Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

 Jasen­ta­lo on taas auki arki­sin klo 10-17!

Syk­syi­nen käve­ly­ret­ki Hal­tia­laan 24.9.

Ter­ve­tu­loa mukaan syk­syi­sel­le käve­ly­ret­kel­le Hal­tia­laan per­jan­tai­na 24.9. klo 10 -. Läh­tö Maja­kal­ta klo 10, jos­ta reit­ti kul­jee Palo­hei­nän Majal­le. Palo­hei­nän Majal­ta voit myös liit­tyä ret­kel­le (tapaa­mi­nen noin 11.00), ja sii­tä jat­ke­taan yhdes­sä mat­kaa koh­ti Hal­tia­laa ja Wanhaa…

lue lisää

Fris­bee­golf päättyy!

Fris­bee­golf päät­tyy elo­kuus­sa. Vii­mei­nen ryh­mä­ker­ta on tiis­tai­na 31.8.2021. Ryh­mä siir­tyy tauol­le ja jat­kuu taas kevään puolella.

lue lisää

Tie­do­tuk­set

  • SYYS­KO­KOUS 2021 // Tukiyh­dis­tys Majak­ka ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous tiis­tai­na 28.9. klo 14 alkaen. Paik­ka­na Asu­kas­ti­la Teu­von Tupa, Teuvo Pak­ka­lan tie 13 E. 
  • Lou­nas alkaa jäsen­ta­lol­la 11.8. klo 12.00 - 13.30. Hin­ta on 3,50€. Teem­me ruo­kaa aluk­si noin 10 hen­ki­löl­le. Jos tie­dät var­mas­ti, että haluat ruo­kail­la joku tiet­ty päi­vä niin voit vara­ta annok­sen etu­kä­teen soit­ta­mal­la työn­te­ki­jöil­le edel­li­se­nä päi­vä­nä. Por­ras­tam­me ruo­kai­li­joi­den mää­rää, joten varau­du odot­ta­maan! Ruo­ka­lis­tat löy­dät Ruo­ka­lis­ta -osiosta.

Ret­ket ja tapahtumat

  • Syk­syi­nen käve­ly­ret­ki Hal­tia­laan per­jan­tai­na 24.9. klo 10 -. Läh­tö Maja­kal­ta, ensim­mäi­nen etap­pi Palo­hei­nän Maja, jos­ta mah­dol­lis­ta tul­la mukaan ret­kel­le. Palo­hei­näs­tä mat­ka jat­kuu Hal­tia­laan ja Wan­haan Peh­too­riin yhdis­tyk­sen tar­joa­mil­le pulla/munkkikahveille. Ilmoit­tau­du vii­meis­tään 22.9., ker­ro samal­la mis­tä tulet retkelle!
  • Mer­vin kau­neus­hoi­to­jen päi­vi­te­tyt ajan­koh­dat ja lisä­tie­dot löy­ty­vät täs­tä lin­kis­tä.

Ryh­mät

  • Ajan­ta­sai­nen info ryh­mis­tä löy­tyy Ker­ho­ka­len­te­ri-sivul­ta, link­ki alapuolella

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Majak­ka­lai­nen-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuodessa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2020 lahjoittajia

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Jäsentalo on avoinna 1.7.21 alkaen
Arkisin ma-pe klo 10-17
Viikonloppuisin suljettu

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Jenni Varila
044 243 6428
jenni.majakkary@elisanet.fi

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.