Tar­joam­me yhdes­sä­oloa ja muka­vaa teke­mis­tä!

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

 

Kaik­ki kävi­jät haas­ta­tel­laan koro­na-oirei­den varal­ta ja hei­dät ohja­taan käsien­pe­sul­le. Yhdis­tys jär­jes­tää ryh­mä­toi­min­taa vain ulko­na. Keit­tiö­ti­lat ovat sul­jet­tu­na, joten eväi­den läm­mit­tä­mi­nen ei vali­tet­ta­vas­ti onnis­tu.

Toi­min­ta on suun­nat­tu aikui­sil­le mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jil­le. Toi­min­taam­me osal­lis­tu­mi­nen on kai­kil­le mak­su­ton­ta ja avoin­ta, mak­susi­tou­muk­sia tai lähet­tei­tä ei tar­vi­ta. Tule tutus­tu­maan toi­min­taam­me Hel­sin­gin Poh­jois-Haa­gaan (Teu­vo Pak­ka­lan­tie 1A, 00400 Hki), jäsen­ta­lom­me on auki arki­sin klo 10-17 (vii­kon­lop­pui­sin emme ole auki tois­tai­sek­si). 

Yhdis­tyk­sen toi­min­ta on ver­tais­toi­min­taa ja val­tao­sa ryh­mis­tä on ver­tai­soh­jaa­jien yllä­pi­tä­miä. Huom!!! Suu­rin osa ryh­mis­tä on koro­nan vuok­si tauol­la tois­tai­sek­si. Osa ryh­mis­tä on kui­ten­kin toi­min­nas­sa ja ne jär­jes­te­tään jäsen­ta­lon ulko­puo­lel­la. Tar­kem­mat tie­dot löy­dät ker­ho­ka­len­te­ris­tam­me.

Ryh­mät ovat ilmai­sia ja kai­kil­le avoi­mia, sekä nii­hin osal­lis­tu­mi­nen on täy­sin vapaa­eh­tois­ta. Voit siis tul­la ryh­miin ja osal­lis­tua muu­hun­kin toi­min­taam­me ilman eril­lis­tä ilmoit­tau­tu­mis­ta. Kurk­kaa sivuil­tam­me ker­ho­ka­len­te­ri, jos­ta sel­vi­ää päi­vit­täi­set ryh­mäm­me. Jär­jes­täm­me mm. oirei­den­hal­lin­ta­ryh­miä, lii­kun­taa, vir­kis­tys­tä ja ret­kiä. Lisäk­si mat­kai­lem­me koti­maas­sa ker­ran vuo­des­sa.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mukaan kävi­jä­läh­töi­seen toi­min­taam­me!

 

 

 

 Lou­nas arki­sin 3,50€

klo 12- 13.30 

 

Ei eri­tyis­ruo­ka­va­lioi­ta.

Retket ja tapah­tu­mat

Olem­me lisän­neet ulko­ryh­miä! Tiis­tai­sin tutus­tum­me ulko­lii­kun­ta­paik­koi­hin, tors­tai­sin musi­soim­me Mau­nu­lan majal­la ja per­jan­tai­sin pelaam­me mölk­kyä! Lisäk­si hei­nä­kuus­sa teem­me seu­raa­vat ret­ket:

Ti 7.7 klo 12 läh­tö Palo­hei­nän hui­pul­le, jos­sa myös tutus­tum­me alu­een ulko­lii­kun­ta­sa­liin (ks. uusi ryh­mä tiis­tai­sin klo 11).

* Pe 10.7 ret­ki Kor­kea­saa­reen. Yhdis­tys tar­jo­aa pää­sy­li­pun. Tapaa­mi­nen Kulos­aa­ren met­rik­sel­lä klo 12.  Oma juo­ma­pul­lo mukaan!

* Ke 15.7 Pik­nik Seu­ra­saa­reen, läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 12

* Ke 22.7 Pik­nik Hert­to­nie­men kar­ta­nol­le, läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 12

* Ke 29.7 ret­ki Haka­sal­men huvi­lan Mie­lia­la näyt­te­lyyn, läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 12.

 

Talo­yh­tiös­sä havait­tu lutei­ta!!! JÄSEN­TA­LO pysyy sul­jet­tu­na 19.7 saak­ka. Jäsen­ta­lon ulko toi­min­nas­ta ilmoit­te­lem­me Maja­kan face­boo­kin sivuil­la, txt-vies­tein  ja net­ti­si­vuil­lam­me.

 

 • Yhteys­tie­dot  arki­sin klo 10-17: 
 • Hei­di 044 985 0058,
 • Kat­ri 044 2356591,
 • Piia 044 2436428 ja
 • Eija 050 469 8222.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tie­do­tuk­set ja lähi­viik­ko­jen tär­pit 

Yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous siir­tyy jär­jes­tet­tä­väk­si ti 21.7 klo 14. Kysees­sä on sään­tö­mää­räi­nen kokous, mut­ta sitä siir­re­tään sään­tö­jen vas­tai­ses­ti (yhdis­tys­lain 20§) kui­ten­kin kan­san­ter­veyt­tä aja­tel­len. Joh­to­kun­ta ei halua vaa­ran­taa jäsen­ten­sä ter­veyt­tä kokouk­sen vuok­si. Käsi­tel­tä­vät asiat, kuten tilin­pää­tös ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­nen voi­daan käsi­tel­lä elo­kuus­sa.

 

.

 

MRyh­mät, kaik­ki sää­va­rauk­sel­la. Toi­min­ta ulko­na!

 •  Ma klo 13 nais­ten ryh­mä
 •  Ma klo 14 fris­bee­gol­fia, läh­tö jäsen­ta­lol­ta
 •  Ma klo 17 Samin elo­ku­va­ryh­mä (etä­nä tois­tai­sek­si)
 •  Ti klo 11 Aamu-uin­ti Pirk­ko­las­sa
 •  Ti klo 12  Ulko­lii­kun­ta­sa­lit tutuik­si ja tur­val­li­sik­si
 •  Ti klo 14 Mini­golf Tai­val­lah­des­sa ( huo­non sään sat­tues­sa niin pela­taan bil­jar­dia ritzis­sä)
 •  Ke klo 11 Käve­ly­ryh­mä
 •  Ke klo 16 Jal­ka­pal­loa Laa­ja­suol­la
 •  To klo 12 Musi­soin­tia ja kah­vit­te­lua Mau­nu­lan majal­la 9.7 alkaen
 •  To klo 14.30 uin­tia Pirk­ko­las­sa
 •  Pe klo 11 Käve­ly­ryh­mä
 •  Pe klo 12 Mölk­kyä tai Petanque 10.7 alkaen 
 •  Pe klo 13 Levy­raa­ti möl­kyn jäl­keen
 •  Pe klo 15 Domi­nion peli­ryh­mä perut­tu 3.7

  Tutus­tu jäsen- ja kävi­jäe­tui­hin

  Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Majak­ka­lai­nen -leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuo­des­sa.

  Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapah­tu­miin.

  Majak­ka kiit­tää vuo­den 2019 lah­joit­ta­jia

  Ecke­rö Line Ab Oy,  Duni Oy,  Ruo­hon­juu­ri, Seven Art -kaa­ri

  K-Super­mar­ket Poh­jois-haa­ga, HOK-Elan­to, Der­mo­sil, Fin­lay­son

   

   

   

   

   

  Käyntiosoite

  Teuvo Pakkalan tie 1 A
  00400 Helsinki

  majakka.ry(a)kolumbus.fi

  Aukioloajat

  Arkisin klo 10–17, lauantaisin 14-20  ja sunnuntaisin klo 12–17.

  Ota yhteyttä

  Eija Wallinheimo 050 469 8222

  eija.majakkary(a)elisanet.fi

  Heidi Rautio 044 985 0058

  heidi.majakkary(a)elisanet.fi

  Katri Mielonen 044 235 6591

  katri.majakkary(a)elisanet.fi

  Piia Koskinen 044 243 6428

  piia.majakkary(a)elisanet.fi

   

   

  Tukiyhdistys Majakka Ry

  Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.