Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

Yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta jäse­nil­leen tapaa­mis­paik­ka ja mie­le­käs­tä teke­mis­tä. Jäse­net tule­vat Majak­kaan kukin omis­ta syis­tään. Yksi tulee tapaa­maan ystä­vi­ään, toi­nen tapaa­maan uusia ihmi­siä, joku taas on löy­tä­nyt itsel­leen har­ras­tuk­sen ker­ho­jen laa­jas­ta tar­jon­nas­ta. Tär­keä pai­no­tusa­lue toi­min­nas­sa on sosi­aa­li­sen suh­tei­den mah­dol­lis­ta­mi­nen. Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Uudet ja van­hat jäse­net ovat erit­täin ter­ve­tul­lei­ta mukaan toi­min­taa ideoi­maan.

Lou­nas arki­sin

Maja­kan lou­nas tar­joil­laan klo 12.00–13.30.

Ret­ket ja tapah­tu­mat

Ret­kei­lem­me joka toi­nen viik­ko arki­päi­vi­sin ja ret­kiem­me ohjaa­ja­na toi­mii Hei­di 044-985 00 58. Hei­dil­le voit myös ehdot­taa ret­ki­koh­tei­ta.

Seu­raa­vat ret­kem­me ovat: Ti 18.9 Tukiyh­dis­tys Kar­vi­nen. Ke 19.9 Mt-kun­tou­tu­jien SM-jal­ka­pal­lo­tur­naus Käpylässä.Ma 1.10 Itä-Hel­sin­gins Klu­bi­ta­lo. to 4.10 Kaup­pa­kes­kus Redi. Ti 16.10 Oop­pe­ra: Hoff­ma­nin ker­to­muk­set. Pe 19.10 I LOVE ME-mes­sut.

Lisä­tie­to­ja Ret­ket ja Tapah­tu­mat -leh­del­lä.

Tie­do­tuk­set ja vii­kon tär­pit

Tukiyh­dis­tys Majak­ka ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pide­tään ke 26.9.2018 talo­yh­tiön asu­kas­ti­la Teu­von Tuval­la (Teu­vo Pak­ka­lan­tie 13, 00400 Hki) käyn­ti park­ki­pai­kan puo­lel­ta. Kokous alkaa klo 17.30. Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­set asiat sekä sään­tö­muu­tok­set (3§ ja 4§). Muis­tat­han mak­saa vuo­den 2018 jäsen­mak­susi vii­meis­tään ti 25.9, mikä­li haluat käyt­tää äänioi­keut­ta­si syys­ko­kouk­ses­sa.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa, kah­vi­tar­joi­lu!

Vii­kon 39 (24-30.9) tär­pit:

  • Ma 17.9 lef­fa­ker­hos­sa elo­ku­va Kul­tai­nen Kom­pas­si (2007)
  • Ti maa­laus­ker­ho klo 12-14.
  • Ke yhdis­tyk­sen syys­ko­kous asu­kas­ti­la Teu­von Tuval­la klo 17.30-
  • To Lau­rean opis­ke­li­jat tutus­tu­mas­sa yhdis­tyk­sen toi­min­taan.
  • Kon­so­li­pe­li­ryh­mä kokoon­tuu ke klo 14 ja pe klo 15-

Ker­ho­ka­len­te­ri

Tutus­tu jäsen- ja kävi­jäe­tui­hin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Tuu­li­vii­ri-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuo­des­sa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapah­tu­miin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2018 lah­joit­ta­jia

Ecke­rö Line Ab Oy