Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

Yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta jäse­nil­leen tapaa­mis­paik­ka ja mie­le­käs­tä teke­mis­tä. Jäse­net tule­vat Majak­kaan kukin omis­ta syis­tään. Yksi tulee tapaa­maan ystä­vi­ään, toi­nen tapaa­maan uusia ihmi­siä, joku taas on löy­tä­nyt itsel­leen har­ras­tuk­sen ryh­mien moni­puo­li­ses­ta tar­jon­nas­ta. Tär­keä pai­no­tusa­lue toi­min­nas­sa on sosi­aa­li­sen suh­tei­den mah­dol­lis­ta­mi­nen. Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Uudet ja van­hat jäse­net ovat erit­täin ter­ve­tul­lei­ta mukaan toi­min­taa ideoi­maan.

Lou­nas arki­sin

Kel­lo 12-13.30.

Ret­ket ja tapah­tu­mat

Jäsen­ta­lon jou­lun ajan aukio­loa­jat:

Jou­lu­päi­vä­nä 25.12 sekä tapa­nin­päi­vä­nä 26.12 klo12-17  läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Ti 25.12 Jäsen­ta­lo auki klo 12-17

Ke 26.12 Jäsen­ta­lo auki klo 12-17.

Tie­do­tuk­set ja vii­kon tär­pit

STEA on teh­nyt myön­tei­sen rahoi­tus­pää­tök­sen vuo­del­le 2019, eli toi­min­tam­me jat­kuu enti­sel­lään myös ensi vuon­na!

Vii­kon 51 (10.12 - 14.12.2018) tär­pit

  • Ma 17.12 Lef­fa­ker­hos­sa uusin Mam­ma Mia- Here we go again (2018) klo 13-
  • Ti 18.12 Dia­ko­ni Heli Salon kes­kus­te­lu­ryh­mä klo 11
  • Ke 19.12 Mies­ten­ryh­mä palaa tauol­ta

Jäsen­ta­lo on auki jou­lu­päi­vä­nä 25.12 ja tapa­nin­päi­vä­nä 26.12 klo 12-17

 

Ker­ho­ka­len­te­ri

HUOM! Ylei­nen ver­tais­tu­ki-ryh­mä maa­nan­tai­sin tauol­la.

Tutus­tu jäsen- ja kävi­jäe­tui­hin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Tuu­li­vii­ri-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuo­des­sa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapah­tu­miin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2018 lah­joit­ta­jia

Ecke­rö Line Ab Oy,  Duni Oy,  Ruo­hon­juu­ri, McDonald’s, Maria Droc­ki­la Oy