Tar­joam­me yhdes­sä­oloa ja muka­vaa tekemistä!

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

!!! Jäsen­ta­lo on sul­jet­tu aina­kin 31.1.2021 asti joh­tuen val­lit­se­vas­ta koronatilanteesta.

Jär­jes­täm­me toi­min­taa lähin­nä ver­kos­sa. Tule mukaan esim. joka toi­nen kes­ki­viik­ko omaan video­ta­paa­mi­seem­me: Klik­kaa täs­tä joka toi­nen ke (20.1, 3.2 jne) klo 12-13. 

Lisäk­si Maja­kal­la on oma Tuki­ne­tin Mie­le­tön Cha­ti joka ma, ti ja to klo 13-15. Pää­set mukaan chat­tiin klik­kaa­mal­la tum­men­net­tua Tuki­ne­tin linkkiä.

Hen­ki­lö­kun­nan tavoi­tat joka arki­päi­vä klo 10-17 puhe­li­mit­se ja heil­le saa soit­taa kuu­lu­mi­sia, ahdis­tuk­sia, ilo­ja ja suruja.

Hei­di 044 985 0058

Kat­ri 044 23 565 91

Eija 050 469 8222

Jen­ni (löy­tä­vä työ) 044 24 36428 

   Ret­ket ja tapahtumat

  • Käve­lyä Oulun­ky­län Lii­kun­ta­puis­tos­sa joka ti ja to klo 11. Tref­fit teko­jää­ra­dan sisään­käyn­nin edes­sä. Tervetuloa!
  • Kaik­ki muu toi­min­ta on nyt perut­tu ja jäsen­ta­lo on täy­sin suljettu.
  • Tavoi­tat hen­ki­lö­kun­nan puhe­li­mit­se joka arki­päi­vä klo 10-17.
  • Maja­kan oma Mie­le­tön -chat joka maa­nan­tai, tiis­tai ja tors­tai klo 13-15 Tuki­ne­tis­sä.  Klik­kaa täs­tä Mie­le­tön Chattiin 

Tie­do­tuk­set

Yhdis­tyk­sen jäsen­ta­lo on sul­jet­tu 31.1.2021 asti joh­tuen val­lit­se­vas­ta koronatilanteesta.

Maja­kan oma Mie­le­tön chat joka maa­nan­tai, tiis­tai ja tors­tai klo 13-15 Tuki­ne­tis­sä. Klik­kaa täs­tä Mie­le­tön Chattiin

Pyy­däm­me asiak­kai­tam­me suh­tau­tu­maan erit­täin vaka­vas­ti käsi -ja yski­mis­hy­gie­ni­aan sekä nou­dat­ta­maan mää­rät­ty­jä turvavälejä.

 

Jäsen­ta­lo sul­jet­tu 31.1.2021 asti!

  • Lii­kun­ta­ryh­mät tauolla.
  • Vir­kis­tys­ryh­mät tauolla.

Tutus­tu jäsen- ja kävijäetuihin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Majak­ka­lai­nen -leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuodessa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2020 lahjoittajia

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY 

 

 

 

 

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17, lauantaisin 14-20  ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo 050 469 8222

eija.majakkary(a)elisanet.fi

Heidi Rautio 044 985 0058

heidi.majakkary(a)elisanet.fi

Katri Mielonen 044 235 6591

katri.majakkary(a)elisanet.fi

Jenni Varila 044 2436 428

jenni.majakkary(a)elisanet.fi

 

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.