Tar­joam­me yhdes­sä­oloa ja muka­vaa teke­mis­tä!

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

Yhdis­tyk­sen toi­min­ta on suun­nat­tu aikui­sil­le mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jil­le. Toi­min­taam­me osal­lis­tu­mi­nen on kai­kil­le mak­su­ton­ta ja avoin­ta, mak­susi­tou­muk­sia tai lähet­tei­tä ei tar­vi­ta. Tule tutus­tu­maan toi­min­taam­me Hel­sin­gin Poh­jois-Haa­gaan (Teu­vo Pak­ka­lan­tie 1A, 00400 Hki), jäsen­ta­lom­me on auki arki­sin klo 10-17, lau­an­tai­sin klo 14-20 ja sun­nun­tai­sin klo 12-17. Keit­tiöm­me val­mis­taa koti­lou­nas­ta arki­sin klo 12-13.30, ate­rian hin­ta on 3,50€.

Yhdis­tyk­sen toi­min­ta on ver­tais­toi­min­taa ja val­tao­sa ryh­mis­tä on ver­tai­soh­jaa­jien yllä­pi­tä­miä. Ryh­mät ovat ilmai­sia ja kai­kil­le avoi­mia, sekä nii­hin osal­lis­tu­mi­nen on täy­sin vapaa­eh­tois­ta. Voit siis tul­la ryh­miin ja osal­lis­tua muu­hun­kin toi­min­taam­me ilman eril­lis­tä ilmoit­tau­tu­mis­ta. Kurk­kaa sivuil­tam­me ker­ho­ka­len­te­ri, jos­ta sel­vi­ää päi­vit­täi­set ryh­mäm­me. Jär­jes­täm­me mm. oirei­den­hal­lin­ta­ryh­miä, lii­kun­taa, vir­kis­tys­tä ja ret­kiä. Lisäk­si mat­kai­lem­me koti­maas­sa ker­ran vuo­des­sa.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mukaan kävi­jä­läh­töi­seen toi­min­taam­me!

 

 

 

 Lou­nas arki­sin 3,50€

klo 12- 13.30 

 

Ei eri­tyis­ruo­ka­va­lioi­ta.

 Retket ja tapah­tu­mat

 • Jäsen­ta­lo on sul­jet­tu koro­na-epi­de­mian vuok­si tois­tai­sek­si. 
 •  Hen­ki­lö­kun­ta on tavoi­tet­ta­vis­sa puhe­li­mit­se arki­sin klo 10-17 ja heil­le voi ja saa soit­taa mikä­li sinua ahdis­taa, haluat kes­kus­tel­la jon­kun kans­sa tai haluat vain vaih­taa kuu­lu­mi­sia :). 
 •  Yhteys­tie­dot: Hei­di 044 985 0058, Kat­ri 044 2356591, Piia 044 2436428 ja Eija 050 469 8222.

 

 

 

 

 

  

Tie­do­tuk­set ja lähi­viik­ko­jen tär­pit 

Jäsen­ta­lo on sul­jet­tu tois­tai­sek­si. Ei ryh­miä, ei aukio­loa eikä lou­nas­ta. Osal­lis­tum­me koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen ehkäi­syyn Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton suo­si­tuk­ses­ta sul­ke­mal­la jäsen­ta­lon.

Muis­ta, että voit soit­taa kai­kil­le työn­te­ki­jöil­lem­me arki­sin klo 10-17. Hen­ki­lö­kun­tam­me kuun­te­lee ja antaa tar­vit­taes­sa toi­min­taoh­jei­ta.

 

.

 

  Ryh­mä­tie­do­tuk­set!

 •  Ei ryh­mä­toi­min­taa.

  Tutus­tu jäsen- ja kävi­jäe­tui­hin

  Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Majak­ka­lai­nen -leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuo­des­sa.

  Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapah­tu­miin.

  Majak­ka kiit­tää vuo­den 2019 lah­joit­ta­jia

  Ecke­rö Line Ab Oy,  Duni Oy,  Ruo­hon­juu­ri, Seven Art -kaa­ri

  K-Super­mar­ket Poh­jois-haa­ga, HOK-Elan­to, Der­mo­sil, Fin­lay­son

   

   

   

   

   

  Käyntiosoite

  Teuvo Pakkalan tie 1 A
  00400 Helsinki

  majakka.ry(a)kolumbus.fi

  Aukioloajat

  Arkisin klo 10–17, lauantaisin 14-20  ja sunnuntaisin klo 12–17.

  Ota yhteyttä

  Eija Wallinheimo 050 469 8222

  eija.majakkary(a)elisanet.fi

  Heidi Rautio 044 985 0058

  heidi.majakkary(a)elisanet.fi

  Katri Mielonen 044 235 6591

  katri.majakkary(a)elisanet.fi

  Piia Koskinen 044 243 6428

  piia.majakkary(a)elisanet.fi

   

   

  Tukiyhdistys Majakka Ry

  Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.