Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

Yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta kävi­jöil­leen tapaa­mis­paik­ka ja mie­le­käs­tä teke­mis­tä. Ihmi­set tule­vat Majak­kaan kukin omis­ta syis­tään. Yksi tulee tapaa­maan ystä­vi­ään, toi­nen tapaa­maan uusia ihmi­siä, joku taas on löy­tä­nyt itsel­leen har­ras­tuk­sen ryh­mien moni­puo­li­ses­ta tar­jon­nas­ta. Tär­keä pai­no­tusa­lue toi­min­nas­sa on sosi­aa­li­sen suh­tei­den mah­dol­lis­ta­mi­nen. Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Uudet ja van­hat kävi­jät ovat erit­täin ter­ve­tul­lei­ta mukaan toi­min­taa ideoi­maan.

Lou­nas arki­sin 3,50€

Kel­lo 12-13.30.

Ret­ket ja tapah­tu­mat

  • Ma 22.7 ret­ki Vil­la Elf­vi­kin luon­to­ta­lol­le (Elfvikintie4). Luon­to­näyt­te­ly, luon­to­po­luil­la käve­lyä ja pik­nik. Läh­tö Maja­kas­ta klo. 13.00 tai tapaa­mi­nen pai­kan pääl­lä klo. 13.45.

 

 

  

Tie­do­tuk­set ja lähi­viik­ko­jen tär­pit

Maja­kas­sa sun­nun­tai­sin alkaen 14.7 uute­na ryh­mä­nä aloit­taa Sun­nun­tain-Shak­ki­ker­ho klo 14. Ohjaa­ja­na HARA
Ter­ve­tu­loa pelai­le­maan ja toki voi pelail­la mui­ta­kin pele­jä, peli­ryh­mä jat­kuu myös enti­sel­lään klo 13 !

Vii­kon 29 (15.7 - 19.7) tapah­tu­mia 

  •  ti 16.7     Sil­jan aamu uin­ti­ryh­mä uimas­ta­dio­nil­la klo 9.00. Tapaa­mi­nen Hel­sin­gin uimas­ta­dio­nin por­til­la.
  •  ti 16.7     Karao­ke klo 14.30-16.30, uute­na ryh­män Ohjaa­ja­na toi­mii JUHA.
  •  pe 19.7   Elo­ku­va­musiik­ki tie­to­vi­sa klo 14.15 alkaen, opis­ke­li­ja ROO­SAn vetä­mä­nä.

 

 

 

Kesä­tauol­la ole­vat ryh­mät:

  •  Vir­ka­taan yhdes­sä
  •  Maja­kan Mim­min - nais­ten­ryh­mä
  •  Mie­li maas­ta -ryh­mä ja Ääniä kuu­le­vien ryh­mät
  •  Ren­tou­tus­ryh­mä 
  •  Kun­to­sa­li - ja uin­ti­ryh­mä jää tauol­le hei­nä­kuus­sa
 
Muut ryh­mäm­me toi­mi­vat nor­maa­lis­ti
Museo­vi­deo­ker­ho on siir­ty­nyt tun­nin myö­hem­mäk­si, eli pe klo 11-12!

Tutus­tu jäsen- ja kävi­jäe­tui­hin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Tuu­li­vii­ri-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuo­des­sa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapah­tu­miin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2018-2019 lah­joit­ta­jia

Ecke­rö Line Ab Oy,  Duni Oy,  Ruo­hon­juu­ri, McDonald’s, Maria Droc­ki­la Oy

K-Super­mar­ket Poh­jois-haa­ga, HOK-Elan­to, Der­mo­sil, Fin­lay­son

 

 

 

 

 

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17 ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo 050 469 8222

majakka.ry@kolumbus.fi

Heidi Rautio 044 985 0058

heidi.majakkary@elisanet.fi

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.