Tar­joam­me yhdes­sä­oloa ja muka­vaa tekemistä!

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

 !!! Jäsen­ta­lo on sul­jet­tu aina­kin su 29.11 asti, val­lit­se­van koro­na­ti­lan­teen vuoksi!

Kaik­ki kävi­jät haas­ta­tel­laan koro­na-oirei­den varal­ta ja hei­dät ohja­taan käsien­pe­sul­le. Jäsen­ta­lol­le saa tul­la vain täy­sin terveenä.

Toi­min­ta on suun­nat­tu aikui­sil­le mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jil­le. Toi­min­taam­me osal­lis­tu­mi­nen on kai­kil­le mak­su­ton­ta ja avoin­ta, mak­susi­tou­muk­sia tai lähet­tei­tä ei tar­vi­ta. Tule tutus­tu­maan toi­min­taam­me Hel­sin­gin Poh­jois-Haa­gaan (Teu­vo Pak­ka­lan­tie 1A, 00400 Hki), jäsen­ta­lom­me on auki arki­sin klo 10-17. 

Yhdis­tyk­sen toi­min­ta on ver­tais­toi­min­taa ja val­tao­sa ryh­mis­tä on ver­tai­soh­jaa­jien yllä­pi­tä­miä.  Tar­kem­mat tie­dot löy­dät kerhokalenteristamme.

Ryh­mät ovat ilmai­sia ja kai­kil­le avoi­mia, sekä nii­hin osal­lis­tu­mi­nen on täy­sin vapaa­eh­tois­ta. Voit siis tul­la ryh­miin ja osal­lis­tua muu­hun­kin toi­min­taam­me ilman eril­lis­tä ilmoit­tau­tu­mis­ta. Kurk­kaa sivuil­tam­me ker­ho­ka­len­te­ri, jos­ta sel­vi­ää päi­vit­täi­set ryh­mäm­me. Jär­jes­täm­me mm. oirei­den­hal­lin­ta­ryh­miä, lii­kun­taa, vir­kis­tys­tä ja ret­kiä. Lisäk­si mat­kai­lem­me koti­maas­sa ker­ran vuodessa.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mukaan kävi­jä­läh­töi­seen toimintaamme!

All visi­tors are asked about pos­sible Covid-19 symp­toms and direc­ted to wash and sani­tize their hands. You  can only come to Majak­ka if you are comple­te­ly healthy.

Majak­ka Ry´s acti­vi­ties are aimed for adult men­tal health
reha­bi­li­ta­tors. Par­tici­pa­tion is free and open to any­one; no
com­mit­ments or refer­rals are required!

Most of our group-acti­vi­ties are run by peer men­tors. The group
acti­vi­ties are free and open to all. Par­tici­pa­tion is comple­te­ly
volun­ta­ry; you can par­tici­pa­te in any of our acti­vi­ties wit­hout
regis­te­ring sepa­ra­te­ly. We arran­ge symp­tom mana­ge­ment groups (depres­sion, schizoph­re­nia…), exerci­se groups (bad­min­ton, swim­ming…), free-time-groups (karao­ke, board games etc.)  and we arran­ge trips to dif­fe­rent att­rac­tions in Helsinki.

Our kitc­hen is open on week­days 12pm - 13pm. The food is made  by our kitc­hen staff and is healt­hy home-sty­le food.  The cost  of our meal is 3.50€.

You are warm­ly welco­med to join our visi­tor-orien­ted  activities! 

Come and par­tici­pa­te in our acti­vi­ties in Poh­jois-Haa­ga, Hel­sin­ki (Teu­vo Pak­ka­lan­tie 1A, 00400 Hel­sin­ki).  We are open on week­days from 10am -5pm and on Sun­days 12pm – 5pm.

 

 

 

 Lou­nas arki­sin 3,50€

klo 12- 13.30 

 

Ei eri­tyis­ruo­ka­va­lioi­ta.

Ret­ket ja tapahtumat

  • Perut­tu: La 21.11 Stand up-ilta Mau­nu­la­ta­lol­la klo 18-20 Ilmoit­tau­tu­mi­set  Tan­jal­le 0503817931, jon­ka jäl­keen saat tar­kem­mat ohjeet kokoon­tu­mis­pai­kas­ta ja ajasta.
  • Perut­tu: Ma 23.11 Käve­ly­ret­ki Palo­hei­nän ulkoi­lu­ma­jal­le peril­lä kah­vit  läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 13. Ilmoit­tau­tu­mi­set toimistoon. 
  • Perut­tu: pe 25.11 Ret­ki Amos Rex:iin klo 14. Tapaa­mi­nen pai­kan­pääl­lä TÄYNNÄ
  • La 19.12 Tai­de­näyt­te­ly Tiket­ti Gal­le­rias­sa klo 14-15 Ilmoit­tau­tu­mi­set Tan­jal­le 0503817931, jon­ka jäl­keen saat tar­kem­mat ohjeet kokoon­tu­mis­pai­kas­ta ja ajasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tie­do­tuk­set

Yhdis­tyk­sen jäsen­ta­lo on sul­jet­tu su 29.11 asti joh­tuen val­lit­se­vas­ta koronatilanteesta. 

Yhdis­tyk­sen jäsen­ten pik­ku­jou­lut ja ryh­mä­noh­jaa­jien omat pik­ku­jou­lut on perut­tu joh­to­kun­nan pää­tök­sel­lä joh­tuen koronatilanteesta.

Maja­kan oma Mie­le­tön chat joka tors­tai klo 13-15 Tuki­ne­tis­sä. Klik­kaa täs­tä Mie­le­tön Chattiin

Pyy­däm­me asiak­kai­tam­me suh­tau­tu­maan erit­täin vaka­vas­ti käsi -ja yski­mis­hy­gie­ni­aan sekä nou­dat­ta­maan mää­rät­ty­jä turvavälejä.

 

Jäsen­ta­lo sul­jet­tu su 29.11 asti!

  • Lii­kun­ta­ryh­mät eivät kokoon­nu 29.11 asti.
  • Vir­kis­tys­ryh­mät eivät kokoon­nut 29.11 asti.

Tutus­tu jäsen- ja kävijäetuihin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Majak­ka­lai­nen -leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuodessa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2020 lahjoittajia

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY 

 

 

 

 

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17, lauantaisin 14-20  ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo 050 469 8222

eija.majakkary(a)elisanet.fi

Heidi Rautio 044 985 0058

heidi.majakkary(a)elisanet.fi

Katri Mielonen 044 235 6591

katri.majakkary(a)elisanet.fi

Jenni Varila 044 2436 428

jenni.majakkary(a)elisanet.fi

 

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.