Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

Yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta jäse­nil­leen tapaa­mis­paik­ka ja mie­le­käs­tä teke­mis­tä. Jäse­net tule­vat Majak­kaan kukin omis­ta syis­tään. Yksi tulee tapaa­maan ystä­vi­ään, toi­nen tapaa­maan uusia ihmi­siä, joku taas on löy­tä­nyt itsel­leen har­ras­tuk­sen ryh­mien moni­puo­li­ses­ta tar­jon­nas­ta. Tär­keä pai­no­tusa­lue toi­min­nas­sa on sosi­aa­li­sen suh­tei­den mah­dol­lis­ta­mi­nen. Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Uudet ja van­hat jäse­net ovat erit­täin ter­ve­tul­lei­ta mukaan toi­min­taa ideoi­maan.

Lou­nas arki­sin 3,50€

Kel­lo 12-13.30.

Ret­ket ja tapah­tu­mat

To 18.4 ret­ki Hel­sin­gin kau­pun­gin puu­tar­hal­le, läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 12.

La 20.4 ja ma 22.4 (pää­siäi­nen) Jäsen­ta­lo auki klo 12 - 17, päi­vys­tä­jä­nä Ante­ro. La kanawok­kia 2€.

Ke 24.4 Ret­ki Ike­aan, ilmoit­tau­du toi­mis­tol­le 044-9850058.

Pe 26.4 klo 14 Cari­ta Kousa Kii­pu­las­ta ker­too Kelan tuke­mis­ta kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta

Ti 30.4 Wap­pu­bi­leet jäsen­ta­lol­la. Elä­vää musaa, tans­sia ja kivaa yhdes­sä oloa!

Ma 6.5 klo 11 Dia­ko­nin kes­kus­te­lu­pii­ri

To 9.5 Poti­laan oikeuk­sien päi­vä Bio­me­dicu­mis­sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tie­do­tuk­set ja vii­kon tär­pit

Vii­kon 16 (15-21.4) tär­pit

  •  Ret­ki to 18.4 Hel­sin­gin kau­pun­gin puu­tar­haan (Ham­marsk­jöl­din­tie 1) , läh­tö klo 12 jäsen­ta­lol­ta.
  • Jäsen­ta­lol­la pää­siäis­lou­nas to 18.4 klo 11-12.30. Lam­mas­li­ha­pul­lat ja rah­ka­jälk­kä­ri 4€.
  • Jäsen­ta­lo sul­keu­tuu to 18.4 klo 14.
  • Olem­me auki pää­siäi­se­nä la 20.4 (lou­naak­si kanawok­kia) ja ma 22.4. klo 12-17/­päi­vys­tä­jä­nä Ante­ro

Vii­kon 17 (22-28.4) tär­pit

  • Olem­me auki ma 22.4 klo 12-17/­päi­vys­tä­jä­nä Ante­ro
  • Ke 24.4 ret­ki Van­taan Ike­aan, peril­lä kaf­fet
  • Pe 26.4 klo 14 Tie­to­kil­pai­lu ja Cari­ta Kousa ker­too Kii­pu­lan toi­min­nas­ta

 

 

Ker­ho­ka­len­te­ri

Muu­ta­ma tärp­pi uusis­ta ryh­mis­täm­me:

Ma: Me vir­ka­taan ryh­mä  klo 15-, vetä­jä­nä Kari!
Ti: Maja­kan Mim­mit joka tiis­tai klo 11-12
Käsi­työ­ryh­mä kokoon­tuu kokei­lu­luon­toi­ses­ti ker­ran kk: 2.5 ja 6.6 tors­tai­sin klo 15.30-17
 
 
 
Ter­ve­tu­loa!

Tutus­tu jäsen- ja kävi­jäe­tui­hin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Tuu­li­vii­ri-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuo­des­sa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapah­tu­miin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2018-2019 lah­joit­ta­jia

Ecke­rö Line Ab Oy,  Duni Oy,  Ruo­hon­juu­ri, McDonald’s, Maria Droc­ki­la Oy

K-Super­mar­ket Poh­jois-haa­ga, HOK-Elan­to, Der­mo­sil,

 

 

 

 

 

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17 ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

050 469 8222
majakka.ry@kolumbus.fi

Lankapuhelin:
(09) 145 028

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.