Tar­joam­me yhdes­sä­oloa ja muka­vaa teke­mis­tä!

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

 

Kaik­ki kävi­jät haas­ta­tel­laan koro­na-oirei­den varal­ta ja hei­dät ohja­taan käsien­pe­sul­le. Yhdis­tys jär­jes­tää ryh­mä­toi­min­taa vain ulko­na. Keit­tiö­ti­lat ovat sul­jet­tu­na, joten eväi­den läm­mit­tä­mi­nen ei vali­tet­ta­vas­ti onnis­tu.

Toi­min­ta on suun­nat­tu aikui­sil­le mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jil­le. Toi­min­taam­me osal­lis­tu­mi­nen on kai­kil­le mak­su­ton­ta ja avoin­ta, mak­susi­tou­muk­sia tai lähet­tei­tä ei tar­vi­ta. Tule tutus­tu­maan toi­min­taam­me Hel­sin­gin Poh­jois-Haa­gaan (Teu­vo Pak­ka­lan­tie 1A, 00400 Hki), jäsen­ta­lom­me on auki arki­sin klo 10-17 (vii­kon­lop­pui­sin emme ole auki tois­tai­sek­si). 

Yhdis­tyk­sen toi­min­ta on ver­tais­toi­min­taa ja val­tao­sa ryh­mis­tä on ver­tai­soh­jaa­jien yllä­pi­tä­miä. Huom!!! Suu­rin osa ryh­mis­tä on koro­nan vuok­si tauol­la tois­tai­sek­si. Osa ryh­mis­tä on kui­ten­kin toi­min­nas­sa ja ne jär­jes­te­tään jäsen­ta­lon ulko­puo­lel­la. Tar­kem­mat tie­dot löy­dät ker­ho­ka­len­te­ris­tam­me.

Ryh­mät ovat ilmai­sia ja kai­kil­le avoi­mia, sekä nii­hin osal­lis­tu­mi­nen on täy­sin vapaa­eh­tois­ta. Voit siis tul­la ryh­miin ja osal­lis­tua muu­hun­kin toi­min­taam­me ilman eril­lis­tä ilmoit­tau­tu­mis­ta. Kurk­kaa sivuil­tam­me ker­ho­ka­len­te­ri, jos­ta sel­vi­ää päi­vit­täi­set ryh­mäm­me. Jär­jes­täm­me mm. oirei­den­hal­lin­ta­ryh­miä, lii­kun­taa, vir­kis­tys­tä ja ret­kiä. Lisäk­si mat­kai­lem­me koti­maas­sa ker­ran vuo­des­sa.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mukaan kävi­jä­läh­töi­seen toi­min­taam­me!

 

 

 

 Lou­nas arki­sin 3,50€

klo 12- 13.30 

 

Ei eri­tyis­ruo­ka­va­lioi­ta.

Retket ja tapah­tu­mat

Olem­me lisän­neet ulko­ryh­miä!  Tors­tai­sin musi­soim­me Mau­nu­lan majal­la ja per­jan­tai­sin pelaam­me Mölk­kyä! Lisäk­si Elo­kuus­sa teem­me seu­raa­vat ret­ket:

* To 6.8 Hert­to­nie­men kar­ta­nol­le puis­to pik­ni­kil­le, läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 13. Ilmoit­tau­du toi­mis­toon!  Ret­ki on ilmai­nen.        (Sää­va­raus)

*To 27.8 Ret­ki Seu­ra­saa­reen gril­laa­maan, läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 13. Ilmoit­tau­du toi­mis­toon! Ret­ki on ilmai­nen. ( Sää­va­raus)

Jäsen­ta­lon ulko toi­min­nas­ta ilmoit­te­lem­me Maja­kan face­boo­kin sivuil­la, txt-vies­tein  ja net­ti­si­vuil­lam­me.

 • Yhteys­tie­dot  arki­sin klo 10-17: 
 • Hei­di 044 985 0058
 • Kat­ri 044 235 6591
 • Eija 050 469 8222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tie­do­tuk­set ja lähi­viik­ko­jen tär­pit 

 

Tavoit­teem­me on pitää koro­na­vi­rus pois­sa Jäsen­ta­lol­ta, nou­da­tat­han edel­leen tar­kas­ti näi­tä ohjei­ta: Jäsen­ta­lol­le saa tul­la vain täy­sin ter­vee­nä!!!

* Et voi tul­la jos sinul­la on lie­viä­kin fluns­san oirei­ta tai mikä­li joku kans­sa­si samas­sa talou­des­sa asu­va on sai­raa­na.

* Jos olet mat­kus­ta­nut ris­kia­lu­eel­la.                            

* Jos olet ollut teke­mi­sis­sä tar­tun­nan saa­neen kans­sa tai lähio­mai­se­si on karan­tee­nis­sa.

Pyy­däm­me asiak­kai­tam­me suh­tau­tu­maan erit­täin vaka­vas­ti käsi -ja yski­mis­hy­gie­ni­aan sekä nou­dat­ta­maan mää­rät­ty­jä tur­va­vä­le­jä.

Mini­golf­tur­naus Tai­val­lah­den mini­golf­ken­täl­lä tiis­tai­na 18.8.2020 klo 14. Mukaan mah­tuu 5 kil­pai­li­jaa ja 5 kan­nus­ta­jaa. Ilmoit­tau­du toi­mis­toon.

Onki­ki­sat Van­han­kau­pun­gin­lah­del­la per­jan­tai­na 28.8.2020 klo 10-14. Mukaan mah­tuu 5 kil­pai­li­jaa ja 5 kan­nus­ta­jaa. Ilmoit­tau­du toi­mis­toon.

 EU-Ruo­ka­ja­ke­lu on lop­pu­nut täl­tä erää!

Maja­kan lou­nas­ruo­kai­lu aloit­taa jäl­leen toi­min­tan­sa ma 3.8  siten että klo 12-13.30 väli­sel­lä ajal­la syö­mään mah­tuu 5 hen­ki­löä ker­ral­laan. Hen­ki­lö­kun­ta ohjaa ruo­kai­le­maan erik­seen mer­ki­tyis­sä pai­kois­sa.

Hie­ro­ja jäl­leen pai­kal­la Jäsen­ta­lol­la                         ma 3.8 alkaen.
Vas­taan­ot­toa­jat
ma-to 10.30-14

 

Ryh­mä­toi­min­ta aloit­taa ma 3.8 toi­min­tan­sa, kurk­kaa ker­ho­ka­len­te­ria! Ulko toi­min­nat jat­ku­vat pit­käl­le syk­syyn  sää­va­rauk­sel­la. 

 

 •  Ke klo 16 Jal­ka­pal­loa Laa­ja­suol­la
 •  Tors­tai­sin klo 12 Musi­soin­tia ja kah­vit­te­lua Mau­nu­lan majal­la
 •  To klo 14.30 uin­tia Pirk­ko­las­sa
 •  Pe klo 11 Käve­ly­ryh­mä
 •  Per­jan­tai­sin klo 12 Mölk­kyä  
 •  Pe klo 13 Levy­raa­ti möl­kyn jäl­keen 
 •  Pe klo 15 Domi­nion peli­ryh­mä 

  Tutus­tu jäsen- ja kävi­jäe­tui­hin

  Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Majak­ka­lai­nen -leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuo­des­sa.

  Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapah­tu­miin.

  Majak­ka kiit­tää vuo­den 2019 lah­joit­ta­jia

  Ecke­rö Line Ab Oy,  Duni Oy,  Ruo­hon­juu­ri, Seven Art -kaa­ri

  K-Super­mar­ket Poh­jois-haa­ga, HOK-Elan­to, Der­mo­sil, Fin­lay­son

   

   

   

   

   

  Käyntiosoite

  Teuvo Pakkalan tie 1 A
  00400 Helsinki

  majakka.ry(a)kolumbus.fi

  Aukioloajat

  Arkisin klo 10–17, lauantaisin 14-20  ja sunnuntaisin klo 12–17.

  Ota yhteyttä

  Eija Wallinheimo 050 469 8222

  eija.majakkary(a)elisanet.fi

  Heidi Rautio 044 985 0058

  heidi.majakkary(a)elisanet.fi

  Katri Mielonen 044 235 6591

  katri.majakkary(a)elisanet.fi

  Piia Koskinen 044 243 6428

  piia.majakkary(a)elisanet.fi

   

   

  Tukiyhdistys Majakka Ry

  Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.