Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

Yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta jäse­nil­leen tapaa­mis­paik­ka ja mie­le­käs­tä teke­mis­tä. Jäse­net tule­vat Majak­kaan kukin omis­ta syis­tään. Yksi tulee tapaa­maan ystä­vi­ään, toi­nen tapaa­maan uusia ihmi­siä, joku taas on löy­tä­nyt itsel­leen har­ras­tuk­sen ryh­mien moni­puo­li­ses­ta tar­jon­nas­ta. Tär­keä pai­no­tusa­lue toi­min­nas­sa on sosi­aa­li­sen suh­tei­den mah­dol­lis­ta­mi­nen. Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Uudet ja van­hat jäse­net ovat erit­täin ter­ve­tul­lei­ta mukaan toi­min­taa ideoi­maan.

Lou­nas arki­sin 3,50€

Kel­lo 12-13.30.

Ret­ket ja tapah­tu­mat

Pe 21.6 Jäsen­ta­lo sul­jet­tu, mut­ta olem­me auki la klo 12-16 ja su klo 12-17

Ter­ve­tu­loa juhan­nuk­se­na jäsen­ta­lol­le: la klo 12-17 (ilmai­nen keit­to­lou­nas) ja su klo 12-17 (ei ruo­kai­lua)

Ke 3.7 Avo­mie­lin- ret­ki Suo­men­lin­naan, tule mukaan pic­ni­kil­le! Ilmoit­tau­du toi­mis­tol­le 050 469 8222.

 

  

Tie­do­tuk­set ja lähi­viik­ko­jen tär­pit

Viik­ko­jen 23 - 25 (3.6 - 23.5.2019) tapah­tu­mia 

  •  Pe 21-23.6 jäsen­ta­lo sul­jet­tu
  •  Jäsen­ta­lo auki Juhan­nuk­se­na: la 22.6 klo 12-17 ja su 23.6 klo 12-17, läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

 

 

Ker­ho­ka­len­te­ri

  • kei­laus on vaih­tu­nut mini­gol­fiin tiis­tai­sin klo 14
  •  Kes­ki­vii­kon kon­so­li­pe­li­ryh­mä kesä­tauol­la
  •  Mie­li maas­ta -ryh­mä jää kesä­tauol­le vkon 21 jäl­keen eli vii­mei­nen ker­ta 23.5.
  •  Ääniä kuu­le­vien ryh­mä jää tauol­le 22.5 jäl­keen.
  •  Ren­tou­tus­ryh­mä jää kesä­tauol­le juhan­nuk­sen jäl­keen
 
Ter­ve­tu­loa!

Tutus­tu jäsen- ja kävi­jäe­tui­hin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Tuu­li­vii­ri-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuo­des­sa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapah­tu­miin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2018-2019 lah­joit­ta­jia

Ecke­rö Line Ab Oy,  Duni Oy,  Ruo­hon­juu­ri, McDonald’s, Maria Droc­ki­la Oy

K-Super­mar­ket Poh­jois-haa­ga, HOK-Elan­to, Der­mo­sil, Fin­lay­son

 

 

 

 

 

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17 ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo 050 469 8222

majakka.ry@kolumbus.fi

Heidi Rautio 044 985 0058

heidi.majakkary@elisanet.fi

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.