Tar­joam­me yhdes­sä­oloa ja muka­vaa teke­mis­tä!

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

Yhdis­tyk­sen toi­min­ta on suun­nat­tu aikui­sil­le mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jil­le. Toi­min­taam­me osal­lis­tu­mi­nen on kai­kil­le mak­su­ton­ta ja avoin­ta, mak­susi­tou­muk­sia tai lähet­tei­tä ei tar­vi­ta. Tule tutus­tu­maan toi­min­taam­me Hel­sin­gin Poh­jois-Haa­gaan (Teu­vo Pak­ka­lan­tie 1A, 00400 Hki), jäsen­ta­lom­me on auki arki­sin klo 10-17 ja sun­nun­tai­sin klo 12-17. Keit­tiöm­me val­mis­taa koti­lou­nas­ta arki­sin klo 12-13.30, ate­rian hin­ta on 3,50€.

Yhdis­tyk­sen toi­min­ta on ver­tais­toi­min­taa ja val­tao­sa ryh­mis­tä on ver­tai­soh­jaa­jien yllä­pi­tä­miä. Ryh­mät ovat ilmai­sia ja kai­kil­le avoi­mia, sekä nii­hin osal­lis­tu­mi­nen on täy­sin vapaa­eh­tois­ta. Voit siis tul­la ryh­miin ja osal­lis­tua muu­hun­kin toi­min­taam­me ilman eril­lis­tä ilmoit­tau­tu­mis­ta. Kurk­kaa sivuil­tam­me ker­ho­ka­len­te­ri, jos­ta sel­vi­ää päi­vit­täi­set ryh­mäm­me. Jär­jes­täm­me mm. oirei­den­hal­lin­ta­ryh­miä, lii­kun­taa, vir­kis­tys­tä ja ret­kiä. Lisäk­si mat­kai­lem­me koti­maas­sa ker­ran vuo­des­sa.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mukaan kävi­jä­läh­töi­seen toi­min­taam­me!

 

 

 

 Lou­nas arki­sin 3,50€

klo 12- 13.30 

 

Ei eri­tyis­ruo­ka­va­lioi­ta.

Retket ja tapah­tu­ma 

  • Ke 11.12 klo 15 Ret­ki Tuo­maan mark­ki­noil­le
  •  Pe 13.12 Onnen päi­vän BIN­GO
  • Tors­tai­na 19.12 klo 14 - Yhdis­tyk­sen jäsen­ten omat pik­ku­jou­lut Teu­von Tuval­la, hin­ta 5€. Liput toi­mis­tol­ta.

 

 

  

Tie­do­tuk­set ja lähi­viik­ko­jen tär­pit 

Saim­me Stea:lta erit­täin hyvän rahoi­tuseh­do­tuk­sen, ja se mah­dol­lis­taa meil­le 2 uut­ta työn­te­ki­jää vuo­del­le 2020. 

Jäsen­ta­lo on auki lau­an­tai­sin klo 14-20, ja sun­nun­tai­sin klo 12-17! Ter­ve­tu­loa!

Jou­lun aukio­lot: ti 24.12 sul­jet­tu, ke 25.12 auki klo 12-17 ja to 26.12 auki klo 12-17.

 Jäsen­ten omat pik­ku­jou­lut tors­tai­na 19.12 klo 14 -. Hin­ta 5€, mak­sa toi­mis­tol­le.

 

Ryh­miä lop­pu­vuo­teen 2019

  •  Ma 2.12 klo 11 Luku­pii­ri, aihee­na itse­hoi­to-oppaat, tule mukaan kes­kus­te­le­maan!
  • Tiis­tai­sin ilmai­nen aamu-uin­ti Mäke­län­rin­tees­sä, tapaa­mi­nen klo 09 kas­soil­la.
  • Runo­ryh­mä kokoon­tuu taas ma 2.12  klo 11.30

Tutus­tu jäsen- ja kävi­jäe­tui­hin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Tuu­li­vii­ri-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuo­des­sa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapah­tu­miin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2019 lah­joit­ta­jia

Ecke­rö Line Ab Oy,  Duni Oy,  Ruo­hon­juu­ri, Seven Art -kaa­ri

K-Super­mar­ket Poh­jois-haa­ga, HOK-Elan­to, Der­mo­sil, Fin­lay­son

 

 

 

 

 

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17 ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo 050 469 8222

majakka.ry@kolumbus.fi

Heidi Rautio 044 985 0058

heidi.majakkary@elisanet.fi

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.