Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Maja­kan sivuille

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da aikui­sia mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Jäsen­ta­lom­me sijait­see Poh­jois-Haa­gas­sa osoit­tees­sa Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A.

Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähetteitä.

Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

Jäsen­ta­lo on auki nor­maa­lis­ti arki­sin klo 10-17

ja jäsen­ta­lo myös sun­nun­tai­sin klo 12-17.

Päi­vän tär­pit ke 5.10

 • klo 9.15 ilmai­nen aamupuuro
 • klo 10 kävelyryhmä
 • klo 13 Mindfullness-harjoituksia
 • klo 14 Taideryhmä
 • klo 16 Jalkapalloa
 • Lou­naak­si uuni­loh­ta, ter­ve­tu­loa syö­mään klo 12-13

Tapah­tu­mat ja retket

 • Mar­ra­sil­ta­mat 9.11 klo 17-20 Espoos­sa. Liput 4€ toimistolta.
 • Ret­ki Latu­riin to 6.10, läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 15.
 • Live­Teams jat­kuu nor­maa­lis­ti loka­kuun ajan joka tiis­tai klo 17-18 netis­sä,
  Lii­ty kokouk­seen nap­saut­ta­mal­la tätä

 

 

Ajan­koh­tais­ta

 • Olet­han huo­man­nut jäse­ne­dut: jäse­nil­le jär­jes­te­tään ilmai­set kevät­juh­lat ja pik­ku­jou­lut, lisäk­si saat ilmai­sen synt­tä­ri­lou­naan. Hal­li­tus on myös päät­tä­nyt, että jäse­nil­le tie­do­te­taan jat­kos­sa ret­kis­tä ja tapah­tu­mis­ta ensim­mäi­se­nä. Jäsen­mak­su on 10€/kalenterivuosi ja sen voi mak­saa toi­mis­tol­le tai pankkiin.
 • Aamu­puu­roa joka kes­ki­viik­ko klo 9.15 jäsen­ta­lol­la (ilmai­nen)
 • Jäsen­ta­lo auki taas sun­nun­tai­sin 2.10 alkaen klo 12-17, tervetuloa 🙂 !
 • Tiis­tain oirei­den­hal­lin­ta­ryh­män nimi on muut­tu­nut fii­lis-ryh­mäk­si, ter­ve­tu­loa edel­leen jut­te­le­maan työn­te­ki­jöi­den kans­sa ja jaka­maan niin ilot kuin surutkin.

 

Ryh­mät

HUO­MIO! Ryh­mät ovat ilmai­sia, sinun tar­vit­see vain saa­pua paikalle 🙂 .

 • Meil­lä voit har­ras­taa run­saas­ti eri­lais­ta ja täy­sin ilmais­ta lii­kun­taa, kuten kei­laus­ta, uin­tia, bil­jar­dia, sul­ka­pal­loa ja jal­ka­pal­loa, lisäk­si pää­set myös kun­to­sal­lil­le. Tar­kis­ta ryh­mä­ka­len­te­ris­ta lii­kun­ta­ryh­mien kokoontumiset.
 • Jäsen­ta­lol­la on myös oirei­den­hal­lin­ta­ryh­miä, kuten mie­li maas­ta -ryh­mä joka ma klo 13 ja ääniä kuu­le­vien ryh­mä joka toi­nen to (paril­li­set vii­kot) klo 17. Lisäk­si hen­ki­lö­kun­ta ohjaa fii­lis­ryh­mää joka ti klo 13. Ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le, jot­ka halua­vat käy­dä lävit­se elä­män suru­ja tai ilo­ja yhdes­sä työn­te­ki­jän ja ryh­män kanssa.

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na saat osal­lis­tua jäsen­ten omiin kevät- ja jou­lu­juh­liin sekä saat myös ilmai­sen lou­naan syntymäpäivänäsi.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää toi­min­taan­sa tuke­nei­ta yrityksiä

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma-pe klo 10-17
Su toistaiseksi suljettu

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Cassandra Meuronen
041 312 1068
cassandra.majakkary@elisanet.fi

Julia Salehi
044 243 6428
julia.majakkary@elisanet.fi

Majakan retkipuhelin
041 311 6512

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.