Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

Yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta jäse­nil­leen tapaa­mis­paik­ka ja mie­le­käs­tä teke­mis­tä. Jäse­net tule­vat Majak­kaan kukin omis­ta syis­tään. Yksi tulee tapaa­maan ystä­vi­ään, toi­nen tapaa­maan uusia ihmi­siä, joku taas on löy­tä­nyt itsel­leen har­ras­tuk­sen ryh­mien moni­puo­li­ses­ta tar­jon­nas­ta. Tär­keä pai­no­tusa­lue toi­min­nas­sa on sosi­aa­li­sen suh­tei­den mah­dol­lis­ta­mi­nen. Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Uudet ja van­hat jäse­net ovat erit­täin ter­ve­tul­lei­ta mukaan toi­min­taa ideoi­maan.

Lou­nas arki­sin 3,50€

Kel­lo 12-13.30.

Ret­ket ja tapah­tu­mat

Ti 21.5 KisaS­tu­dio Suo­mi - Sak­sa klo 13 - . Tar­jol­la pien­tä pur­ta­vaa ja inno­kas­ta poruk­kaa!

Ke 29.5 Mie­li liik­kuu päi­vä, läh­dem­me Palo­hei­nän por­tail­le klo 12, ruo­kai­lu alkaa jo klo 11.

To 30.5 Hela­tors­tai­na jäsen­ta­lo kiin­ni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tie­do­tuk­set ja lähi­viik­ko­jen tär­pit

Viik­ko­jen 21-22 (20-31.5) tapah­tu­mia

 •  Ma 20.5 Lef­fa­ker­hos­sa elo­ku­va Chro­nicle 2012 Tril­le­ri-sci­fi.
 • Ti 21.5 klo 13- KisaS­tu­dio mm-jää­kiek­koa Suo­mi - Sak­sa
 • To 23.5 Avo­mie­lin Sink­kuil­ta Van­taan Hyvät tuu­let - jäsen­ta­lol­la, läh­de mukaan pariu­tu­maan 🙂 !
 •  Ke 29.5 Palo­hei­nän por­tail­la ulkoi­lua ja yhdes­sä­oloa, läh­tö jäsen­ta­lol­ta klo 12. 
 •  Ke 29.5 ruo­kai­lu klo 11-12.30, jäsen­ta­lo sul­keu­tuu jo klo 14
 •  To 30.5 Jäsen­ta­lo kiin­ni (Hela­tors­tai)

 

 

Ker­ho­ka­len­te­ri

 • kei­laus on vaih­tu­nut mini­gol­fiin tiis­tai­sin klo 14
 •  Kes­ki­vii­kon kon­so­li­pe­li­ryh­mä kesä­tauol­la
 •  Mie­li maas­ta -ryh­mä jää kesä­tauol­le vkon 21 jäl­keen eli vii­mei­nen ker­ta 23.5.
 •  Ääniä kuu­le­vien ryh­mä jää tauol­le 22.5 jäl­keen.
 •  Ren­tou­tus­ryh­mä jää kesä­tauol­le juhan­nuk­sen jäl­keen
 
Ter­ve­tu­loa!

Tutus­tu jäsen- ja kävi­jäe­tui­hin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Tuu­li­vii­ri-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuo­des­sa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapah­tu­miin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2018-2019 lah­joit­ta­jia

Ecke­rö Line Ab Oy,  Duni Oy,  Ruo­hon­juu­ri, McDonald’s, Maria Droc­ki­la Oy

K-Super­mar­ket Poh­jois-haa­ga, HOK-Elan­to, Der­mo­sil,

 

 

 

 

 

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17 ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

050 469 8222
majakka.ry@kolumbus.fi

Lankapuhelin:
(09) 145 028

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.