Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

Yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta jäse­nil­leen tapaa­mis­paik­ka ja mie­le­käs­tä teke­mis­tä. Jäse­net tule­vat Majak­kaan kukin omis­ta syis­tään. Yksi tulee tapaa­maan ystä­vi­ään, toi­nen tapaa­maan uusia ihmi­siä, joku taas on löy­tä­nyt itsel­leen har­ras­tuk­sen ryh­mien moni­puo­li­ses­ta tar­jon­nas­ta. Tär­keä pai­no­tusa­lue toi­min­nas­sa on sosi­aa­li­sen suh­tei­den mah­dol­lis­ta­mi­nen. Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Uudet ja van­hat jäse­net ovat erit­täin ter­ve­tul­lei­ta mukaan toi­min­taa ideoi­maan.

Lou­nas arki­sin

Maja­kan lou­nas tar­joil­laan klo 12.00–13.30.

Ret­ket ja tapah­tu­mat

Seu­raa­vat tapah­tu­mat ovat:

Ma 22.10 - Pe 26.10 Meiän Majak­ka -tee­ma­viik­ko jäsen­ta­lol­la!
Ohjel­mas­sa pin­ta­re­mon­toin­tia ja eri­lai­sia työ­pa­jo­ja. Ilmoit­tau­du mukaan maa­laus­po­ruk­kaan tai työ­pa­joi­hin? Tule mukaan haus­kaan viik­koon!

Lisä­tie­to­ja Ret­ket ja Tapah­tu­mat -leh­del­lä.

Tie­do­tuk­set ja vii­kon tär­pit

Vii­kon 43 (22-28.10) tär­pit:

  • Jäsen­ta­lo on auki tämän vii­kon jokai­se­na päi­vä­nä, ma-pe klo 12-17. Vii­kon­lop­pu­na klo 12-17, myös lau­an­tai­na. Arki­sin lou­nas­ta klo 12-13.30 3,50€ hin­taan, laun­tai­na tar­jol­la keit­to­lou­nas­ta 2€ hin­taan.
  • Meiän Majak­ka -viik­ko maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin. Poik­kea jäsen­ta­lol­le kat­so­maan uudis­tu­nut­ta ilmet­tä pit­kin viik­koa
  • Per­jan­tai­na 26.10 klo 14.30 juh­lim­me jäsen­ta­lon siis­tim­pää ilmet­tä ja juom­me kak­ku­kaf­fet.

Ker­ho­ka­len­te­ri

Tutus­tu jäsen- ja kävi­jäe­tui­hin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Tuu­li­vii­ri-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuo­des­sa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapah­tu­miin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2018 lah­joit­ta­jia

Ecke­rö Line Ab Oy