Ter­ve­tu­loa Tukiyh­dis­tys Maja­kan sivuille

Majak­ka on Hel­sin­gis­sä toi­mi­va yhdis­tys ja mata­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da aikui­sia mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Jäsen­ta­lom­me sijait­see Poh­jois-Haa­gas­sa osoit­tees­sa Teu­vo Pak­ka­lan tie 1 A. Toi­min­tam­me kes­kiös­sä on ver­tais­ten ohjaa­mat ryh­mät, muka­va yhdes­sä­olo ja päi­vit­täi­set koh­taa­mi­set. Tar­joam­me laa­jas­ti eri­lai­sia vir­kis­tys-, lii­kun­ta- ja kes­kus­te­lu­ryh­miä. Toi­min­tam­me on avoin­ta; osal­lis­tuak­seen ei tar­vit­se olla jäsen emme­kä kyse­le diag­noo­se­ja tai lähet­tei­tä. Tule juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

  Jäsen­ta­lo on auki arki­sin klo 10-16, varaa oma vuo­ro­si 0449850058 tai 0504698222.

Sun­nun­tai­sin jäsen­ta­lo ei tois­tai­sek­si ole auki.

Ääniä kuu­le­vien ryh­män ohjelma

Ääniä kuu­le­vien ryh­män ohjel­ma vuon­na 2022. Ryh­mä tors­tai­sin klo 17-18 jäsen­ta­lol­la. 13.1. Tavoit­tei­ta ääniä­kuu­le­vien ryh­män suh­teen kevääl­lä 2022 ja mitä hyö­tyä ääni­ryh­mäs­tä voi olla (Mervi)20.1. Sami ohjaa keskustelua27.1. Sami ohjaa keskustelua3.2. Mis­tä äänet johtuvat?…

lue lisää

Maja­kan uusi puheen­joh­ta­ja Mar­ja esittelyssä!

Hei, olen uusi Maja­kan puheen­joh­ta­ja Mar­ja Sol­lo-Kaup­pi­nen tule­va­na kau­te­na 2022–2023. Elä­män­ko­ke­mus­ta on minul­le jo muka­vas­ti ker­ty­nyt. Arvo­ja­ni ovat usko, toi­vo ja rak­kaus. Arvos­tan jokais­ta ihmis­tä sel­lai­se­na kuin hän on, riip­pu­mat­ta sta­tuk­sis­ta ja tit­te­leis­tä. Minul­le on…

lue lisää

Tie­do­tuk­set

  • HUO­MIO! Talo on auki arki­sin klo 10-16, mut­ta otam­me sisään vain raja­tun mää­rän kävi­jöi­tä. Varaa siis vuo­ro­si, jos haluat tul­la talol­le. Aamu­vuo­ro on klo 10-12 ja ilta­vuo­ro klo 14-16. Ruo­kai­lu jat­kuu klo 12-13.30, varaa tämä­kin jos haluat var­mas­ti syö­dä. Talol­le saa toki tul­la kysy­mään mah­tuu­ko sisään ja otam­me avo­sy­lin vas­taan JOS TILAA ON.

Ret­ket ja tapahtumat

rRyh­mät

  • HUOM! Jäsen­ta­lol­la tapah­tu­va muu ryh­mä­toi­min­ta on tauol­la joh­tuen pahen­tu­nees­ta koro­na­ti­lan­tees­ta, mutta:
  • Oirei­den­hal­lin­ta­ryh­mät kokoon­tu­vat jäl­leen: eli Mie­li maas­ta ryh­mä ma klo 14 ja ääniä kuu­le­vien oma ryh­mä to klo 17. Ter­ve­tu­loa oireidenhallintaryhmiin!
  • HUO­MIO BIL­JAR­DIN PELAA­JAT! Ritz vaa­tii kävi­jöil­tään sin­ne tul­les­sa hen­ki­lö­to­dis­tuk­sen + koro­na­pas­sin esit­tä­mi­sen. Majak­ka ei voi vai­kut­taa asi­aan. Koronatodistuksen/passin voit tulos­taa Maja­kas­sa jos tarve!
  • Kei­laus­ryh­mä jat­kaa nor­maa­lis­ti tiis­tai­sin klo 16- Hgin­ka­dun keilahallilla
  • Käve­ly­ryh­mä joka ke klo 10 jäsentalolta
  • Luis­te­lua joka ti  ja pe klo 10 Oulun­ky­län teko­jää­ra­dal­la, tapaa­mi­nen por­tai­den luona!!

Tutus­tu jäsenetuihin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Majak­ka­lai­nen-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuodessa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapahtumiin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2020 lahjoittajia

Ruo­hon­juu­ri Oy, LUSH FIN­LAND OY

Leijona

Dermosil

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma-pe klo 10-17
Su klo 12-17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.