Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

Yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta jäse­nil­leen tapaa­mis­paik­ka ja mie­le­käs­tä teke­mis­tä. Jäse­net tule­vat Majak­kaan kukin omis­ta syis­tään. Yksi tulee tapaa­maan ystä­vi­ään, toi­nen tapaa­maan uusia ihmi­siä, joku taas on löy­tä­nyt itsel­leen har­ras­tuk­sen ryh­mien moni­puo­li­ses­ta tar­jon­nas­ta. Tär­keä pai­no­tusa­lue toi­min­nas­sa on sosi­aa­li­sen suh­tei­den mah­dol­lis­ta­mi­nen. Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Uudet ja van­hat jäse­net ovat erit­täin ter­ve­tul­lei­ta mukaan toi­min­taa ideoi­maan.

Lou­nas arki­sin 3,50€

Kel­lo 12-13.30.

Ret­ket ja tapah­tu­mat

Ti 28.2 pulk­ka­ret­ki Palo­hei­nän mäel­le (ilmai­nen), läh­tö klo 13. Peril­lä kaa­kaot.

Pe 1.3 ret­ki Kias­maan kat­so­maan näyt­te­lyä Itä­me­ren alu­eel­ta.

Ma 11.3 klo 11 Runo­ryh­mä

Ma 11.3 Auro­ra­päi­vä Auro­ran sai­raa­las­sa, läh­de mukaan. Maja­kal­la on pöy­tä tilai­suu­des­sa.

Ti 12.3 Desing-museo, läh­tö klo 13.30 (ilmai­nen).

Ti 2.4 päi­vä­ret­ki Tal­lin­naan Viking XPRS, hin­ta 10€. Lunas­ta mat­ka­si 26.2 men­nes­sä toi­mis­tol­ta.

 

 

 

 

 

 

Tie­do­tuk­set ja vii­kon tär­pit

Vii­kon 6 (4.2 - 10.2.1.2019) tär­pit

  • Maa­nan­tai­na Lef­fa­ryh­mäs­sä elo­ku­va Of Gods and War­riors, 2018 (seik­kai­lue­lo­ku­va).
  • Bin­go ja levy­raa­ti ovat vaih­ta­neet päit­tään paik­kaa, eli  bin­go klo 13 ja levy­raa­ti klo 14.

Jäsen­ta­lon uudet ryh­mät tam­mi-/hel­mi­kuus­sa:

  • Uusi ryh­mä Maja­kan Mim­mit aloit­taa tiis­tai­sin 12.3 alkaen. Tule mukaan 1 ker­ral­le suun­nit­te­le­maan lop­pu­ke­vään ohjel­maa!
  • Ren­tou­tus­ryh­mä tiis­tai­sin klo 13
  • Mies­ten ryh­mäs­sä kes­ki­viik­koi­sin uusi vetä­jä Ante­ro
  • Musa­vi­deo­ker­ho per­jan­tai-aamui­sin klo 10, aina­kin 8.2 ja 15.2 ja 22.2
  • Uusi runo­ryh­mä ti 11.2 klo 11.

 

 

Ker­ho­ka­len­te­ri

HUOM!

Maja­kan Mim­mit (ryh­mä nai­sil­le) aloit­ta­vat ti 12.3 klo 11.

Voi­ma­va­ra­ryh­mä aloit­taa pe 1.2 klo 13.

Musa­vi­deo­ker­ho per­jan­tai­sin klo 10-11, 8.2 ja 15.2 ja 22.2
 
Ter­ve­tu­loa!

Tutus­tu jäsen- ja kävi­jäe­tui­hin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Tuu­li­vii­ri-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuo­des­sa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapah­tu­miin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2018-2019 lah­joit­ta­jia

Ecke­rö Line Ab Oy,  Duni Oy,  Ruo­hon­juu­ri, McDonald’s, Maria Droc­ki­la Oy

K-Super­mar­ket Poh­jois-haa­ga, HOK-Elan­to