Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

Yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta jäse­nil­leen tapaa­mis­paik­ka ja mie­le­käs­tä teke­mis­tä. Jäse­net tule­vat Majak­kaan kukin omis­ta syis­tään. Yksi tulee tapaa­maan ystä­vi­ään, toi­nen tapaa­maan uusia ihmi­siä, joku taas on löy­tä­nyt itsel­leen har­ras­tuk­sen ryh­mien moni­puo­li­ses­ta tar­jon­nas­ta. Tär­keä pai­no­tusa­lue toi­min­nas­sa on sosi­aa­li­sen suh­tei­den mah­dol­lis­ta­mi­nen. Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Uudet ja van­hat jäse­net ovat erit­täin ter­ve­tul­lei­ta mukaan toi­min­taa ideoi­maan.

Lou­nas arki­sin

Keit­tiö sul­jet­tu ma 12.11 - pe 16.11.

Ret­ket ja tapah­tu­mat

Seu­raa­vat tapah­tu­mat ovat:

Ti 20.11 ja ke 21.11 Mie­len­ter­veys­mes­sut Kult­tuu­ri­ta­lol­la

Su 25.11 Haa­gan seu­ra­kun­nas­sa yhteis­työ­ta­pah­tu­ma aamul­la klo 10.

To 29.11 Ret­ki tutus­tu­maan MTKL:ään Mali­mil­le klo.13

Lisä­tie­to­ja Ret­ket ja Tapah­tu­mat -leh­del­lä.

Tie­do­tuk­set ja vii­kon tär­pit

Vii­kon 47 (19.11 - 23.11.2018) tär­pit

 • RET­KI HEL­SIN­GIN KAU­PUN­GIN­TEAT­TE­RIIN

  Hel­sin­gin Kau­pun­gin­teat­te­rin suu­rel­le näyt­tä­möl­le on tulos­sa ensi vii­kol­la ensi-iltaan kome­dial­li­nen rikos­jän­nä­ri Kaa­sua, komi­sa­rio Pal­mu!, joka perus­tuu Mika Wal­ta­rin mes­ta­ril­li­seen sala­po­lii­si­ro­maa­niin.”

  Ilmoit­tau­du siis pikai­ses­ti mukaan, ret­ki teat­te­rin har­joi­tus­näy­tök­seen on jo TORS­TAI­NA 22.11. klo 18.45 alkaen. Tava­taan pai­kan­pääl­lä, pää­ovien edes­sä.

  ILMOIT­TAU­DU VII­MEIS­TÄÄN KES­KI­VIIK­KO AAMU­NA 21.11 HEI­DIL­LE PUHELIMITSE/TEKSTIVIESTILLÄ.

  Ret­ki on mak­su­ton! Ter­ve­tu­loa

 • Ti 20.11 ja ke 21.11 Mie­len­ter­veys­mes­sut Kult­tuu­ri­ta­lol­la, ilmoit­tau­du Majak­kaan maa­nan­tai­hin men­nes­sä Avo­mie­lin pis­teel­le esit­te­li­jäk­si (muu­ta­ma vapaa aika vie­lä löy­tyy). Yhdis­tys tar­jo­aa lou­nas­li­puk­keen sekä lef­fa­li­pun.
 • Su 25.11 Haa­gan seu­ra­kun­nas­sa yhteis­työ­ta­pah­tu­ma aamul­la klo 10-14. Ilmoit­tau­du pais­ta­maan vaik­ka kak­ku­ja tai teke­mään vil­la­suk­kia.

 

Ker­ho­ka­len­te­ri

Tutus­tu jäsen- ja kävi­jäe­tui­hin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Tuu­li­vii­ri-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuo­des­sa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapah­tu­miin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2018 lah­joit­ta­jia

Ecke­rö Line Ab Oy,  Duni Oy,  Ruo­hon­juu­ri, McDonald’s