Tar­joam­me yhdes­sä­oloa ja muka­vaa teke­mis­tä!

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

 

Kaik­ki kävi­jät haas­ta­tel­laan koro­na-oirei­den varal­ta ja hei­dät ohja­taan käsien­pe­sul­le. Jäsen­ta­lol­le saa tul­la vain täy­sin ter­vee­nä.

Toi­min­ta on suun­nat­tu aikui­sil­le mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jil­le. Toi­min­taam­me osal­lis­tu­mi­nen on kai­kil­le mak­su­ton­ta ja avoin­ta, mak­susi­tou­muk­sia tai lähet­tei­tä ei tar­vi­ta. Tule tutus­tu­maan toi­min­taam­me Hel­sin­gin Poh­jois-Haa­gaan (Teu­vo Pak­ka­lan­tie 1A, 00400 Hki), jäsen­ta­lom­me on auki arki­sin klo 10-17. 

Yhdis­tyk­sen toi­min­ta on ver­tais­toi­min­taa ja val­tao­sa ryh­mis­tä on ver­tai­soh­jaa­jien yllä­pi­tä­miä.  Tar­kem­mat tie­dot löy­dät ker­ho­ka­len­te­ris­tam­me.

Ryh­mät ovat ilmai­sia ja kai­kil­le avoi­mia, sekä nii­hin osal­lis­tu­mi­nen on täy­sin vapaa­eh­tois­ta. Voit siis tul­la ryh­miin ja osal­lis­tua muu­hun­kin toi­min­taam­me ilman eril­lis­tä ilmoit­tau­tu­mis­ta. Kurk­kaa sivuil­tam­me ker­ho­ka­len­te­ri, jos­ta sel­vi­ää päi­vit­täi­set ryh­mäm­me. Jär­jes­täm­me mm. oirei­den­hal­lin­ta­ryh­miä, lii­kun­taa, vir­kis­tys­tä ja ret­kiä. Lisäk­si mat­kai­lem­me koti­maas­sa ker­ran vuo­des­sa.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mukaan kävi­jä­läh­töi­seen toi­min­taam­me!

 

 

 

 Lou­nas arki­sin 3,50€

klo 12- 13.30 

 

Ei eri­tyis­ruo­ka­va­lioi­ta.

Ret­ket ja tapah­tu­mat

* Ret­ki Harak­ka­saa­reen pe 18.9 klo 13.30 jäsen­ta­lol­ta. Ret­ki on ilmai­nen. Ilmoit­tau­du Kat­ril­le 04423565 91

* Haa­gan seu­ra­kun­nan Tai­vas­ka­na­va -kes­kus­te­lu­ryh­mä 1x/kk tiis­tai­sin klo 12.30 13.10/17.11 ja 15.12.

* 11.9 alkaen Maja­kan illan­viet­to joka per­jan­tai klo 17-

* Joh­to­kun­nan kokous ma 14.9

* Yhdis­tyk­sen syys­ko­kous ti 22.9 klo 14

* Jal­ka­pal­lo­tur­naus klo 10-15 Käpy­län urhei­lu­puis­to

  • Yhteys­tie­dot  arki­sin klo 10-17: 
  • Hei­di 044 985 0058
  • Kat­ri 044 235 6591
  • Eija 050 469 8222
  • Jen­ni 044 2436428/löytävä työ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tie­do­tuk­set

Yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pide­tään ti 22.9 klo 14 Asu­kas­ti­la Teu­von tuval­la

Tavoit­teem­me on pitää koro­na­vi­rus pois­sa jäsen­ta­lol­ta, nou­da­tat­han edel­leen tar­kas­ti näi­tä ohjei­ta: 

* Voit tul­la jäsen­ta­lol­le vain jos olet täy­sin oiree­ton ja per­he­pii­ris­sä­si ole­vat ihmi­set ovat myös täy­sin ter­vei­tä.          

* Et ole ollut teke­mi­sis­sä tar­tun­nan saa­neen kans­sa.

Pyy­däm­me asiak­kai­tam­me suh­tau­tu­maan erit­täin vaka­vas­ti käsi -ja yski­mis­hy­gie­ni­aan sekä nou­dat­ta­maan mää­rät­ty­jä tur­va­vä­le­jä.

 

  

Ryh­mä­toi­min­ta on alka­nut, kurk­kaa ker­ho­ka­len­te­ria! Ulko­toi­min­nat jat­ku­vat pit­käl­le syk­syyn  sää­va­rauk­sel­la.

  • Oirei­den­hal­lin­ta­ryh­mät:  Mie­li maas­ta ryh­mä to klo 11. 
  • Lii­kun­ta­ryh­miä on run­saas­ti: uin­tia, jal­ka­pal­loa, bil­jar­dia, käve­lyä ja mini­gol­fia
  • Vir­kis­tys­ryh­mät pyö­ri­vät myös nor­maa­lis­ti; mm. mies­ten­ryh­mä, ren­tou­tus, levy­raa­ti, bin­go, maa­laus­ker­ho, nais­ten­ryh­mä, karao­ke ja peli­ryh­mät. Ter­ve­tu­loa mukaan!
  • Maa­nan­tai­na 21.9 klo 13 lef­fa­ryh­mäs­sä: Se mie­le­tön remp­pa,  Elo­ku­va on kome­dia ja vuo­del­ta 2020. 

Tutus­tu jäsen- ja kävi­jäe­tui­hin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Majak­ka­lai­nen -leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuo­des­sa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapah­tu­miin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2019 lah­joit­ta­jia

Ecke­rö Line Ab Oy,  Duni Oy,  Ruo­hon­juu­ri, Seven Art -kaa­ri

K-Super­mar­ket Poh­jois-haa­ga, HOK-Elan­to, Der­mo­sil, Fin­lay­son

 

 

 

 

 

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17, lauantaisin 14-20  ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo 050 469 8222

eija.majakkary(a)elisanet.fi

Heidi Rautio 044 985 0058

heidi.majakkary(a)elisanet.fi

Katri Mielonen 044 235 6591

katri.majakkary(a)elisanet.fi

Jenni Varila 044 2436 428

jenni.majakkary(a)elisanet.fi

 

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.