Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

Yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta jäse­nil­leen tapaa­mis­paik­ka ja mie­le­käs­tä teke­mis­tä. Jäse­net tule­vat Majak­kaan kukin omis­ta syis­tään. Yksi tulee tapaa­maan ystä­vi­ään, toi­nen tapaa­maan uusia ihmi­siä, joku taas on löy­tä­nyt itsel­leen har­ras­tuk­sen ryh­mien moni­puo­li­ses­ta tar­jon­nas­ta. Tär­keä pai­no­tusa­lue toi­min­nas­sa on sosi­aa­li­sen suh­tei­den mah­dol­lis­ta­mi­nen. Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Uudet ja van­hat jäse­net ovat erit­täin ter­ve­tul­lei­ta mukaan toi­min­taa ideoi­maan.

Lou­nas arki­sin

Kel­lo 12-13.30.

Ret­ket ja tapah­tu­mat

Pe 18.1 klo 10 aloit­taa Musa­vi­deo­ker­ho, vetä­jä­nä Mar­ja.

Pe 25.1 klo 13 aloit­taa Voi­ma­va­ra­ryh­mä. Ter­ve­tu­loa voi­maan­tu­maan!

Ti 29.1 ret­ki (ilmai­nen) Design museoon, läh­tö klo 13.30 jäsen­ta­lol­ta.

Ma 11.2 Runo­ryh­mä kokoon­tuu klo 11. Vetä­jä­nä Min­na. Ter­ve­tu­loa kir­joit­ta­maan runo­ja tai naut­ti­maan runou­des­ta.

Ma 11.2 ret­ki Edus­kun­ta­ta­loon (ilmai­nen), läh­tö klo 13.30 jäsen­ta­lol­ta. Peril­lä opas­tus. Ilmoi­tau­du etu­kä­teen toi­mis­tol­le, sil­lä osal­lis­tu­jien nimet tulee ilmoit­taa edus­kun­taan 3 päi­vää aikai­sem­min.

Ti 28.2 pulk­ka­ret­ki Palo­hei­nän mäel­le (ilmai­nen), läh­tö klo 13. Peril­lä kaa­kaot.

Pe 1.3 ret­ki Kias­maan kat­so­maan näyt­te­lyä Itä­me­ren alu­eel­ta.

Ti 2.4 päi­vä­ret­ki Tal­lin­naan Viking XPRS, hin­ta 10€. Lunas­ta mat­ka­si 26.2 men­nes­sä toi­mis­tol­ta.

 

 

 

 

 

 

Tie­do­tuk­set ja vii­kon tär­pit

Vii­kon 3 (14-20.1.1.2019) tär­pit

 • Maa­nan­tai­na Lef­fa­ryh­mäs­sä elo­ku­va: Idän pika­ju­nan arvoi­tus (2017)
 • Uusi kok­kim­me Eli­na aloit­taa maa­nan­tai­na, tule mais­te­le­maan uusia her­kul­li­sia maku­ja :).
 • Dia­ko­nin kes­kus­te­lu­pii­ri ma 14.1 klo 11. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!
 • Tiis­tai­na ren­tou­tus­ryh­mä uudel­la pai­kal­laan klo 13.
 • Bin­go ja levy­raa­ti ovat vaih­ta­neet päit­tään paik­kaa, eli jat­kos­sa bin­go klo 13 ja levy­raa­ti klo 14

Jäsen­ta­lon uudet ryh­mät tam­mi-/hel­mi­kuus­sa:

 • Tupa­kas­ta irti -ryh­mä per­jan­tai­sin klo 11.
 • Ren­tou­tus­ryh­mä tiis­tai­sin klo 13
 • Musa­vi­deo­ker­ho aloit­taa taas pe 18.1 ja kokoon­tuu aina­kin 3 ker­taa (18.1 ja 25.1 ja 1.2)
 • Mies­ten ryh­mäs­sä uusi vetä­jä Ante­ro ke 23.1 alkaen.
 • Voi­ma­va­ra­ryh­mä aloit­taa pe 25.1 klo 13. Vetä­jä­nä Sir­pa
 • Hel­mi­kuus­sa aloit­taa runo­ryh­mä ti 11.2 klo 11.

 

 

Ker­ho­ka­len­te­ri

HUOM!

Bin­go ja Levy­raa­ti ovat vaih­ta­neet paik­kaa kes­ki­viik­koi­sin, eli bin­go on jat­kos­sa klo 13 ja levy­raa­ti klo 14

Mies­ten­ryh­mä kokoon­tuu  seu­raa­van ker­ran 16.1.19 , jol­loin hyväs­te­lem­me ryh­män pit­kä­ai­kai­sen vetä­jän Jou­ni S:n. Ryh­mä jat­kaa toi­min­taan­sa ja vetä­jä­nä aloit­taa Ante­ro 23.1 alken.

Voi­ma­va­ra­ryh­mä aloit­taa pe 25.1 klo 13.

Musa­vi­deo­ker­ho alkaa pyö­ri­mään jäl­leen per­jan­tai­aa­mui­sin klo 10-11!
Ensim­mäi­nen kokoon­tu­mi­nen on Per­jan­tai­na 18.1 ja 25.1 sekä 1.2
 
Ter­ve­tu­loa!

Tutus­tu jäsen- ja kävi­jäe­tui­hin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Tuu­li­vii­ri-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuo­des­sa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapah­tu­miin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2018 lah­joit­ta­jia

Ecke­rö Line Ab Oy,  Duni Oy,  Ruo­hon­juu­ri, McDonald’s, Maria Droc­ki­la Oy