Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

Yhdis­tyk­sen toi­min­ta on suun­nat­tu aikui­sil­le mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jil­le. Toi­min­taam­me osal­lis­tu­mi­nen on kai­kil­le mak­su­ton­ta ja avoin­ta, mak­susi­tou­muk­sia tai lähet­tei­tä ei tar­vi­ta. Tule tutus­tu­maan toi­min­taam­me Hel­sin­gin Poh­jois-Haa­gaan (Teu­vo Pak­ka­lan­tie 1A, 00400 Hki), jäsen­ta­lom­me on auki arki­sin klo 10-17 ja sun­nun­tai­sin klo 12-17. Keit­tiöm­me val­mis­taa koti­lou­nas­ta arki­sin klo 12-13.30, ate­rian hin­ta on 3,50€.

Yhdis­tyk­sen toi­min­ta on ver­tais­toi­min­taa ja val­tao­sa ryh­mis­tä on ver­tai­soh­jaa­jien yllä­pi­tä­miä. Ryh­mät ovat ilmai­sia ja kai­kil­le avoi­mia, sekä nii­hin osal­lis­tu­mi­nen on täy­sin vapaa­eh­tois­ta. Voit siis tul­la ryh­miin ja osal­lis­tua muu­hun­kin toi­min­taam­me ilman eril­lis­tä ilmoit­tau­tu­mis­ta. Kurk­kaa sivuil­tam­me ker­ho­ka­len­te­ri, jos­ta sel­vi­ää päi­vit­täi­set ryh­mäm­me. Jär­jes­täm­me mm. oirei­den­hal­lin­ta­ryh­miä, lii­kun­taa, vir­kis­tys­tä ja ret­kiä. Lisäk­si mat­kai­lem­me koti­maas­sa ker­ran vuo­des­sa.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mukaan kävi­jä­läh­töi­seen toi­min­taam­me!

Lou­nas arki­sin 3,50€

Kel­lo 12-13.30.

Ei eri­tyis­ruo­ka­va­lioi­ta.

Ret­ket ja tapah­tu­mat

 •  Ti 27.8 klo 13 ilmai­nen ret­ki Haka­sal­men Huvi­lan näyt­te­lyyn Suru­ton Kau­pun­ki - tun­nel­mia 1920-luvul­ta. Mukaan mah­tuu 10 hlöä, ilmoit­tau­du toi­mis­tol­le 0504698222
 • Ke 4.9 Ilo­liik­ku­ja -tapah­tu­ma Eläin­tar­han ken­täl­lä, ilmai­nen lou­nas­ruo­kai­lu osal­lis­tu­jil­le.
 • Pe 6.9 ilmai­nen ret­ki Kai­sa­nie­men kas­vi­tie­teel­li­seen puu­tar­haan, peril­lä kaf­fet osal­lis­tu­jil­le.
 •  Ti 10.9 klo 13 Dia­ko­nin kes­kus­te­lu­pii­ri
 •  Pe 13.9 klo 11.30 juo­daan Onnen päi­vän kaf­fet ja pela­taan bin­goa! Voit­to­na ran­ne­kel­lo!
 •  Ma 16.9 klo 11 Runo­ryh­mä, tule kuun­te­le­maan runo­ja hyväs­sä seu­ras­sa
 •  Ke 18.9 Mt-kun­tou­tu­jien SM-jal­ka­pal­lo­tur­naus Käpy­län ken­täl­lä. Läh­de mukaan kan­nus­ta­maan Majak­ka voit­toon!
 •  Ke 18.9 klo 19 (ilmai­nen) Kau­pun­gin Teat­te­rin näy­tel­mä Täy­del­li­nen lau­an­tai Are­na-näyt­tä­möl­lä (Hämeen­tie 2). Mukaan mah­tuu 10 hlöä. Ilmoit­tau­du toi­mis­tol­le 050 469 8222. 
 •  Pe 20.9 klo 14-  Yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen kokous Teu­von Tuval­la (Teu­vo Pak­ka­lan­tie 13E).
 •  la 21.9 Vapaa­eh­tois­toi­min­nan mes­sut Wan­hal­la, tule moik­kaa­maan työn­te­ki­jöi­täm­me esit­te­ly­pöy­tään!

 

 

  

Tie­do­tuk­set ja lähi­viik­ko­jen tär­pit

Maja­kas­sa sun­nun­tai­sin Sun­nun­tain-Shak­ki­ker­ho klo 14. Ohjaa­ja­na HARA
Ter­ve­tu­loa pelai­le­maan ja toki voi pelail­la mui­ta­kin pele­jä, peli­ryh­mä jat­kuu myös enti­sel­lään klo 13 !

Maja­kan mim­mit- ryh­mä ti 20.8 poik­keuk­sel­li­ses­ti klo 11-11.40.

Ren­tou­tus­ryh­mäs­sä ti 20.8  klo 13 syvä­ren­tou­tus 45min.

 

 

 

 

 

Ryh­miä syk­syl­lä 2019:

 •  Tors­tai­sin Uinti/Kuntosali  Pirk­ko­lan uima­hal­lil­la, läh­tö Maja­kas­ta klo 14.30
 •  Itse­myö­tä­tun­to alkaa 2.9, jat­kos­sa ker­ran kk
 •  Mies­ten ryh­mä aloit­taa ke 4.9 klo 11.
 •  Vir­ka­taan yhdes­sä ryh­mä- aloit­taa 7.10, vetä­jä­nä Kari
 •  Mie­li maas­ta -ryh­mä jat­kaa toi­min­taan­sa syys­kuus­sa
 
Muut ryh­mäm­me toi­mi­vat jo nor­maa­lis­ti 5.8 alkaen.
Museo­vi­deo­ker­ho on siir­ty­nyt tun­nin myö­hem­mäk­si, eli pe klo 11-12!

Tutus­tu jäsen- ja kävi­jäe­tui­hin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Tuu­li­vii­ri-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuo­des­sa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapah­tu­miin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2018-2019 lah­joit­ta­jia

Ecke­rö Line Ab Oy,  Duni Oy,  Ruo­hon­juu­ri, McDonald’s, Maria Droc­ki­la Oy

K-Super­mar­ket Poh­jois-haa­ga, HOK-Elan­to, Der­mo­sil, Fin­lay­son

 

 

 

 

 

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17 ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo 050 469 8222

majakka.ry@kolumbus.fi

Heidi Rautio 044 985 0058

heidi.majakkary@elisanet.fi

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.