Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia

Tukiyh­dis­tys Majak­ka Ry

Yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta jäse­nil­leen tapaa­mis­paik­ka ja mie­le­käs­tä teke­mis­tä. Jäse­net tule­vat Majak­kaan kukin omis­ta syis­tään. Yksi tulee tapaa­maan ystä­vi­ään, toi­nen tapaa­maan uusia ihmi­siä, joku taas on löy­tä­nyt itsel­leen har­ras­tuk­sen ryh­mien moni­puo­li­ses­ta tar­jon­nas­ta. Tär­keä pai­no­tusa­lue toi­min­nas­sa on sosi­aa­li­sen suh­tei­den mah­dol­lis­ta­mi­nen. Maja­kan tar­koi­tuk­se­na on tukea, moti­voi­da ja akti­voi­da mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Uudet ja van­hat jäse­net ovat erit­täin ter­ve­tul­lei­ta mukaan toi­min­taa ideoi­maan.

Lou­nas arki­sin 3,50€

Kel­lo 12-13.30.

Ret­ket ja tapah­tu­mat

Tulos­sa ret­ket Kor­kea­saa­reen, Tro­pica­rioon ja HJK:n jal­ka­pal­lo­mat­sei­hin. Seu­raa ilmoit­te­lua!

To 11.4 klo 12.30 Yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous Teu­von Tuval­la, Teu­vo Pak­ka­lan­tie 13F.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tie­do­tuk­set ja vii­kon tär­pit

!!! Yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous to 11.4 klo 12.30 asu­kas­ti­la Teu­von Tuval­la (Teu­vo Pak­ka­lan­tie 13F). Käsi­tel­lään tilin­pää­tös, tilin­tar­kas­ta­jan lausun­to ja ehdo­te­taan vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mis­tä joh­to­kun­nan jäse­nil­le. !!! Muis­ta mak­saa jäsen­mak­susi 31.3.2019 men­nes­sä, mikä­li haluat käyt­tää äänioi­keut­ta­si kokouk­ses­sa. Vuo­den 2018 jäsen­mak­sun­sa lai­min­lyö­neet on pois­tet­tu yhdis­tyk­sen jäsen­re­kis­te­ris­tä, eikä heil­lä ole äänioi­keut­ta. Tuu­li­vii­ri-jäsen­leh­ti lähe­te­tään maa­lis­kuus­sa vain jäsen­mak­sun­sa mak­sa­neil­le.

Vii­kon 13 (25.3 - 31.3.2019) tär­pit

  • Lef­fa­ker­hos­sa Nai­sen Tuok­su, 1993. Pää­osas­sa Al Paci­no.
  • Maja­kan mim­mit on uusi ryh­mä nai­sil­le tiis­tai­sin klo 11.
  • Uusi ilmai­nen hedel­mä­aa­mu­pa­la tiis­tai-aamui­sin klo 10.30.

Ryh­mä­vin­kit:

  • Ren­tou­tus­ryh­mä tiis­tai­sin klo 13, aihee­na myön­tei­nen mie­len­hal­lin­ta.
  • Mies­ten ryh­mä kes­ki­viik­ko­na
  • Musa­vi­deo­ker­ho per­jan­tai­sin klo 10-11
  • Käsi­työ­ryh­mä ker­ran kk 4.4 ja 2.5 ja 6.6 klo 15.30-17.

 

 

Ker­ho­ka­len­te­ri

Muu­ta­ma tärp­pi uusis­ta ryh­mis­täm­me:

Ti: Maja­kan Mim­mit joka tiis­tai klo 11-12
Käsi­työ­ryh­mä kokoon­tuu kokei­lu­luon­toi­ses­ti ker­ran kk: 4.4, 2.5 ja 6.6 tors­tai­sin klo 15.30-17.
 
 
Ter­ve­tu­loa!

Tutus­tu jäsen- ja kävi­jäe­tui­hin

Jäse­ne­tu­na yhdis­tyk­sen oma Tuu­li­vii­ri-leh­ti kotiin kan­net­tu­na 4 ker­taa vuo­des­sa.

Lisäk­si saat osal­lis­tua Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton kou­lu­tuk­siin ja tapah­tu­miin.

Majak­ka kiit­tää vuo­den 2018-2019 lah­joit­ta­jia

Ecke­rö Line Ab Oy,  Duni Oy,  Ruo­hon­juu­ri, McDonald’s, Maria Droc­ki­la Oy

K-Super­mar­ket Poh­jois-haa­ga, HOK-Elan­to, Der­mo­sil,

 

 

 

 

 

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17 ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

050 469 8222
majakka.ry@kolumbus.fi

Lankapuhelin:
(09) 145 028

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.