Jäse­ne­dut

Jäsen­mak­su

Jäsen­mak­su on 10€ vuon­na 2021.  Jäsen­mak­su mak­se­taan joka kalen­te­ri­vuo­si. Liit­ty­mäl­lä tukiyh­dis­tyk­seen lii­tyt myös Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton jäse­nek­si. MTKL lähet­tää sinul­le oman jäsenkorttinsa.

Voit mak­saa sen tilil­le:
Dans­ke Bank FI29 8001 8710 0351 68,
BIC: DABA­FIHH

Vii­te­nu­me­roa ei ole, joten kir­joi­ta vies­tio­saan nimi- ja osoi­te­tie­dot.
Jäsen­mak­sun voi tul­la myös mak­sa­maan kätei­sel­lä jäsentalolle.

Yhdis­tyk­sen joh­to­kun­ta hyväk­syy uudet jäse­net ja pidät­tää itsel­lään oikeu­den joko hyväk­syä tai hylä­tä jäsenanomuksen.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan myös toi­min­taam­me, joka on kai­kil­le avoin­ta ja pää­sään­töi­ses­ti myös täy­sin maksutonta 🙂 !

Yhdis­tys tar­jo­aa jäse­nil­leen mm. seu­raa­via etuja

  •  Liit­ty­mäl­lä Majak­kaan lii­tyt samal­la myös Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton  (MTKL) jäseneksi.
  • Majak­ka­lai­nen - leh­ti (yhdis­tyk­sen oma leh­ti) 4 ker­taa vuo­des­sa jäsen­mak­sun mak­sa­neil­le. Muil­le hin­ta on 3€.
  •  Mah­dol­li­suus osal­lis­tua MTKL:n kurs­seil­le yhdis­tyk­sen kustantamana.
  • MTKL:n jul­kai­se­ma Revans­si-leh­ti kotiin kannettuna
  • Tun­ne & Mie­li -leh­ti puo­leen hintaan
  •  Mui­ta jäse­ne­tu­jam­me ovat mm. jäsen­ten omat ilmai­set pik­ku­jou­lut ym. vain jäse­nil­le tar­koi­tet­tu toiminta.

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17, lauantaisin 14-20  ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo 050 469 8222

eija.majakkary(a)elisanet.fi

Heidi Rautio 044 985 0058

heidi.majakkary(a)elisanet.fi

Katri Mielonen 044 235 6591

katri.majakkary(a)elisanet.fi

Jenni Varila 044 2436 428

jenni.majakkary(a)elisanet.fi

 

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.