Lii­ty jäseneksi

Lii­ty Tukiyh­dis­tys Majak­ka ry:n jäseneksi

Jäsen­mak­su on 10€ vuon­na 2021. Jäsen­mak­su mak­se­taan joka kalen­te­ri­vuo­si. Liit­ty­mäl­lä yhdis­tyk­seen lii­tyt myös Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton jäse­nek­si. MTKL lähet­tää sinul­le oman jäsenkorttinsa.

Voit mak­saa jäsen­mak­sun tilil­le:
Dans­ke Bank FI29 8001 8710 0351 68
BIC: DABA­FIHH

Vii­te­nu­me­roa ei ole, joten kir­joi­ta vies­tio­saan nimi- ja osoi­te­tie­dot.
Jäsen­mak­sun voi tul­la myös mak­sa­maan kätei­sel­lä jäsentalolle.

Yhdis­tyk­sen joh­to­kun­ta hyväk­syy uudet jäse­net ja pidät­tää itsel­lään oikeu­den joko hyväk­syä tai hylä­tä jäsenanomuksen.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan myös toi­min­taam­me, joka on kai­kil­le avoin­ta ja pää­sään­töi­ses­ti myös täy­sin maksutonta 🙂 !

Jäse­ne­dut

  • Liit­ty­mäl­lä Majak­kaan lii­tyt samal­la myös Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton (MTKL) jäseneksi.
  • Majak­ka­lai­nen-leh­ti (yhdis­tyk­sen oma leh­ti) 4 ker­taa vuo­des­sa jäsen­mak­sun mak­sa­neil­le. Muil­le hin­ta on 3€.
  • Mah­dol­li­suus osal­lis­tua MTKL:n kurs­seil­le yhdis­tyk­sen kustantamana.
  • MTKL:n jul­kai­se­ma Revans­si-leh­ti kotiin kannettuna
  • Tun­ne & Mie­li -leh­ti puo­leen hintaan
  • Mui­ta jäse­ne­tu­jam­me ovat mm. jäsen­ten omat ilmai­set pik­ku­jou­lut ym. vain jäse­nil­le tar­koi­tet­tu toiminta.

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma-pe klo 10-17
Su klo 12-17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.