Jäse­ne­dut

Jäsen­mak­su

Jäsen­mak­su on 17,00€ vuon­na 2019.

Voit mak­saa sen tilil­le:
SAM­PO FI29 8001 8710 0351 68,
BIC: DABA­FIHH

Vii­te­nu­me­roa ei ole, joten kir­joi­ta vies­tio­saan nimi- ja osoi­te­tie­dot.
Jäsen­mak­sun voi tul­la myös mak­sa­maan kätei­sel­lä jäsen­ta­lol­le.

Yhdis­tyk­sen joh­to­kun­ta hyväk­syy uudet jäse­net ja pidät­tää itsel­lään oikeu­den joko hyväk­syä tai hylä­tä jäse­na­no­muk­sen.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan myös toi­min­taam­me, joka on kai­kil­le avoin­ta ja pää­sään­töi­ses­ti myös täy­sin mak­su­ton­ta 🙂 !

Yhdis­tys tar­jo­aa jäse­nil­leen mm. seu­raa­via etu­ja

  • Tuu­li­vii­ri-leh­ti (yhdis­tyk­sen oma leh­ti) 4 ker­taa vuo­des­sa jäsen­mak­sun mak­sa­neil­le. Muil­le hin­ta on 3€.
  •  Mah­dol­li­suus osal­lis­tua MTKL:n kurs­seil­le yhdis­tyk­sen kus­tan­ta­ma­na.
  • MTKL:n jul­kai­se­ma Revans­si-leh­ti kotiin kan­net­tu­na
  • Tun­ne & Mie­li -leh­ti puo­leen hin­taan
  •  Mui­ta jäse­ne­tu­jam­me ovat mm. omat pik­ku­jou­lut oma­kus­tan­ne­hin­taan ym. vain jäse­nil­le tar­koi­tet­tu toi­min­ta.

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

Aukioloajat

Arkisin klo 10–17 ja sunnuntaisin klo 12–17.

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo 050 469 8222

majakka.ry@kolumbus.fi

Heidi Rautio 044 985 0058

heidi.majakkary@elisanet.fi

 

Tukiyhdistys Majakka Ry

Yhdistyksen toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.