Ajan­koh­tais­ta

JÄÄ­KIEK­KO­PE­LI 15.12. HIFKKAL­PA

Mervin kauneushoidot

LÄH­DE MUKAAN HIFK - KAL­PA JÄÄ­­KIEK­­KO-OTTE­­LUA KAT­SO­MAAN! 15.12. LÄH­TÖ JOKO JÄSEN­TA­LOL­TA KLO 17.15 TAI TAPAA­MI­NEN JÄÄ­HAL­LIL­LA KLO 18.00. PELI ALKAA 18.30.

ILMOIT­TAU­TU­MI­NEN TOI­MIS­TOON! OLE NOPEA, PAIK­KO­JA ON 13 KPL.

Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut Kulos­aa­ren kir­kos­sa 15.12.

Mervin kauneushoidot

Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut Kulos­aa­ren kir­kos­sa ke 15.12 klo 14. Lähtö jäsen­ta­lol­ta klo 13 tai tapaa­mi­nen pai­kan pääl­lä. Ret­keä vetä­mäs­sä opis­ke­li­jat Min­na ja Elvi­ra. Ilmoit­tau­tu­mi­nen toi­mis­toon. Huom!! Sisään­pää­sy koro­na­pas­sil­la ja henkilötodistuksella

RET­KI: Luon­non­tie­teel­li­nen Museo

Mervin kauneushoidot

Ret­ki Luon­non­tie­teel­li­sen museoon tiis­tai­na 30.11. Läh­tö talol­ta klo 13.30 tai tapaa­mi­nen pai­kan pääl­lä. Mukaan mah­tuu 10 ilmoit­tau­tu­nut­ta! Muka­na opis­ke­li­ja Min­na ja Hei­di. Ret­ki on mak­su­ton. Ilmoit­tau­du toimistoon. 

Jou­lu­kort­ti­pa­jat Maja­kal­la 1.12. ja 2.12.

Mervin kauneushoidot

Ter­ve­tu­loa virit­täy­ty­mään jou­lun tun­nel­miin jou­lu­kort­ti­pa­jan mer­keis­sä! Maja­kan opis­ke­li­jat jär­jes­tä­vät jäsen­ta­lol­la jou­lu­kort­tias­kar­te­lua 1.12. ja 2.12., askar­rel­la voi pit­kin päivää.

Maja­kan uusi puheen­joh­ta­ja Mar­ja esittelyssä!

Mervin kauneushoidot

Hei, olen uusi Maja­kan puheen­joh­ta­ja Mar­ja Sol­­lo-Kaup­­pi­­nen tule­va­na kau­te­na 2022–2023. Elä­män­ko­ke­mus­ta on minul­le jo muka­vas­ti ker­ty­nyt. Arvo­ja­ni ovat usko, toi­vo ja rak­kaus. Arvos­tan jokais­ta ihmis­tä sel­lai­se­na kuin hän on, riip­pu­mat­ta sta­tuk­sis­ta ja titteleistä.

Minul­le on ker­ty­nyt 15 vuot­ta nai­mi­sis­sa oloa mie­he­ni kans­sa, ja meil­lä on yhtei­nen tei­­ni-ikäi­­nen tytär. Opin­to­ja minul­le on ker­ty­nyt rut­kas­ti: olen labo­ra­to­rio­hoi­ta­ja, hal­lin­to­tie­tei­den mais­te­ri, arkis­ton­hoi­ta­ja ja kir­jas­ton­hoi­ta­ja. Työ­elä­mäs­sä olen toi­mi­nut tut­ki­musa­vus­ta­ja­na sekä arkis­­to- ja kir­jas­toa­loil­la. Tosin olen jo muu­ta­man vuo­den ollut pois­sa työelämästä.

Olen kiin­nos­tu­nut asiois­ta moni­puo­li­ses­ti. Har­ras­tan lau­lua, kuva­tai­tei­ta ja kir­joit­ta­mis­ta. Olen opis­kel­lut mais­te­rio­pin­to­jen lisäk­si mon­ta opin­to­ko­ko­nai­suut­ta Avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa. Täl­lä het­kel­lä opis­ke­len Avoi­mes­sa psy­ko­lo­gian perus­o­pin­to­ja. Har­ras­tan into­hi­moi­ses­ti kieliä.

Ver­tai­suu­teen olen koon­nut työ­ka­lu­ja eri­lais­ten kou­lu­tus­ten kaut­ta. Suo­ri­tin ver­tai­soh­jaa­jan perus- ja jat­ko­kurs­sin Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­tos­sa. Nie­mi­ko­ti­sää­tiön kaut­ta opis­ke­lin koke­mus­asian­tun­ti­jan tutkinnon.

Maja­kas­sa olen jo pidem­pään ohjan­nut musa­vi­deo­ryh­mää. Uusi­na olen alka­nut vetää tors­tain kun­­to­­sa­­li- ja uin­ti­ryh­mää sekä maa­nan­tain jut­tu­ryh­mää. Maja­kan hal­lin­noin­ti taas on tul­lut minul­le tutuk­si joh­to­kun­nan jäse­nyy­den kaut­ta kulu­va­na kau­te­na 2020–2021. Läh­din mukaan puheen­joh­ta­ja­ki­saan aja­tuk­se­na vetää ja hal­lin­noi­da Maja­kan toi­min­taa kävi­jä­läh­töi­se­nä, joh­to­kun­nan työs­ken­nel­les­sä yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä. Maja­kan toi­min­nan ja joh­ta­juu­den kehit­tä­mi­nen onkin minul­le jo pidem­pään ollut rakas elä­män osa-alue. Puheen­joh­ta­ja­na haluan edis­tää kes­kus­te­le­vaa ja neu­vot­te­le­vaa toimintakulttuuria.

Täs­sä siis Mar­ja, käy­tet­tä­vis­sä Maja­kan puheen­joh­ta­ja­na seu­raa­vat kak­si vuotta!

TOI­VON HIE­RON­NAT JAT­KU­VAT!

HIE­RO­JAM­ME TOI­VO JÄL­LEEN PAI­KAL­LA!
 
Hie­ron­to­ja Toi­vo tekee maa­nan­tais­ta tors­tai­hin jäsen­ta­lol­lam­me Teu­vo Pak­ka­lan tiel­lä. Varauk­set suo­raan Toi­vol­ta nume­ros­ta 044 2013443. Ajan­va­raus auki ma-to 10.00 - 10.30. Kysy hin­to­ja aikaa varatessasi.
 
Hie­­ron­­ta-ajat ma-to:
 
10.30 -
11.30 -
13.00 -
14.00 -

Mer­vin kau­neus­hoi­dot alka­vat taas

Mervin kauneushoidot

Mer­vin kau­neus­hoi­dot alka­vat taas!

Hoi­dot jäsentalolla:

  • Kas­vo­hoi­to 50 €
  • Jal­ka­hoi­to 30 €
  • Kas­vo­hoi­to BYAS-lait­­teel­­la 50 €
  • Var­ta­lon sel­lu­liit­ti­hoi­to BYAS-lait­­teel­­la 50 €
  • Meik­kaus ja meik­kio­pas­tus 20 €
  • Kul­mien kes­to­vär­jäys 10 €

Mak­su kätei­sel­lä tai kor­til­la. Mer­vi on talol­la seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 24.11. klo 13-16 ja tors­tai­na 25.11. klo 11-16.

Ajan­va­raus ja lisä­tie­dot tiis­tai­sin klo 13-14 nume­ros­ta 045 1316 271

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma-pe klo 10-17
Su klo 12-17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Jenni Varila
044 243 6428
jenni.majakkary@elisanet.fi

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.