Ajan­koh­tais­ta

Ääniä kuu­le­vien ryh­män ohjelma

Ääniä kuu­le­vien ryh­män ohjel­ma vuon­na 2022. Ryh­mä tors­tai­sin klo 17-18 jäsentalolla.

13.1. Tavoit­tei­ta ääniä­kuu­le­vien ryh­män suh­teen kevääl­lä 2022 ja mitä hyö­tyä ääni­ryh­mäs­tä voi olla (Mer­vi)
20.1. Sami ohjaa kes­kus­te­lua
27.1. Sami ohjaa kes­kus­te­lua
3.2. Mis­tä äänet joh­tu­vat? (Mer­vi)
10.2. Koke­muk­sia äänis­tä (Mer­vi)
17.2. Sami ohjaa kes­kus­te­lua
24.2. Äänien kans­sa sel­viy­ty­mi­nen (Mer­vi)
3.3. Sami ohjaa kes­kus­te­lua
10.3. Tun­tei­den tut­ki­mis­ta (Mer­vi)
17.3. Sami ohjaa kes­kus­te­lua
24.3. Ääni­ko­ke­mus (Mer­vi)
31.3. Sami ohjaa kes­kus­te­lua
7.4. Äänien omi­nai­suu­det ja äänien sisäl­tö (Mer­vi)
14.4. Sami ohjaa kes­kus­te­lua
21.4. Äänien vai­ku­tus ja ääniä lau­kai­se­vat teki­jät (Mer­vi)
28.4. Sami ohjaa kes­kus­te­lua
5.5. Ääniä­kuu­le­van omat tul­kin­nat (Mer­vi)
12.5. Sami ohjaa kes­kus­te­lua
19.5. Hal­lin­ta­kei­not (Mer­vi)
26.5. Hela­tors­tai (Tau­ko)
2.6. Jutel­laan äänis­tä
9.6. Jutel­laan äänis­tä
16.6. Jutel­laan äänis­tä
23.6. Jutel­laan äänis­tä
30.6. Jutel­laan äänis­tä (Vii­mei­nen ker­ta ennen kesälomaa)

 

 

Maja­kan uusi puheen­joh­ta­ja Mar­ja esittelyssä!

Mervin kauneushoidot

Hei, olen uusi Maja­kan puheen­joh­ta­ja Mar­ja Sol­­lo-Kaup­­pi­­nen tule­va­na kau­te­na 2022–2023. Elä­män­ko­ke­mus­ta on minul­le jo muka­vas­ti ker­ty­nyt. Arvo­ja­ni ovat usko, toi­vo ja rak­kaus. Arvos­tan jokais­ta ihmis­tä sel­lai­se­na kuin hän on, riip­pu­mat­ta sta­tuk­sis­ta ja titteleistä.

Minul­le on ker­ty­nyt 15 vuot­ta nai­mi­sis­sa oloa mie­he­ni kans­sa, ja meil­lä on yhtei­nen tei­­ni-ikäi­­nen tytär. Opin­to­ja minul­le on ker­ty­nyt rut­kas­ti: olen labo­ra­to­rio­hoi­ta­ja, hal­lin­to­tie­tei­den mais­te­ri, arkis­ton­hoi­ta­ja ja kir­jas­ton­hoi­ta­ja. Työ­elä­mäs­sä olen toi­mi­nut tut­ki­musa­vus­ta­ja­na sekä arkis­­to- ja kir­jas­toa­loil­la. Tosin olen jo muu­ta­man vuo­den ollut pois­sa työelämästä.

Olen kiin­nos­tu­nut asiois­ta moni­puo­li­ses­ti. Har­ras­tan lau­lua, kuva­tai­tei­ta ja kir­joit­ta­mis­ta. Olen opis­kel­lut mais­te­rio­pin­to­jen lisäk­si mon­ta opin­to­ko­ko­nai­suut­ta Avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa. Täl­lä het­kel­lä opis­ke­len Avoi­mes­sa psy­ko­lo­gian perus­o­pin­to­ja. Har­ras­tan into­hi­moi­ses­ti kieliä.

Ver­tai­suu­teen olen koon­nut työ­ka­lu­ja eri­lais­ten kou­lu­tus­ten kaut­ta. Suo­ri­tin ver­tai­soh­jaa­jan perus- ja jat­ko­kurs­sin Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­tos­sa. Nie­mi­ko­ti­sää­tiön kaut­ta opis­ke­lin koke­mus­asian­tun­ti­jan tutkinnon.

Maja­kas­sa olen jo pidem­pään ohjan­nut musa­vi­deo­ryh­mää. Uusi­na olen alka­nut vetää tors­tain kun­­to­­sa­­li- ja uin­ti­ryh­mää sekä maa­nan­tain jut­tu­ryh­mää. Maja­kan hal­lin­noin­ti taas on tul­lut minul­le tutuk­si joh­to­kun­nan jäse­nyy­den kaut­ta kulu­va­na kau­te­na 2020–2021. Läh­din mukaan puheen­joh­ta­ja­ki­saan aja­tuk­se­na vetää ja hal­lin­noi­da Maja­kan toi­min­taa kävi­jä­läh­töi­se­nä, joh­to­kun­nan työs­ken­nel­les­sä yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä. Maja­kan toi­min­nan ja joh­ta­juu­den kehit­tä­mi­nen onkin minul­le jo pidem­pään ollut rakas elä­män osa-alue. Puheen­joh­ta­ja­na haluan edis­tää kes­kus­te­le­vaa ja neu­vot­te­le­vaa toimintakulttuuria.

Täs­sä siis Mar­ja, käy­tet­tä­vis­sä Maja­kan puheen­joh­ta­ja­na seu­raa­vat kak­si vuotta!

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma-pe klo 10-17
Su toistaiseksi suljettu

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Cassandra Meuronen
041 312 1068
cassandra.majakkary@elisanet.fi

Julia Salehi
044 243 6428
julia.majakkary@elisanet.fi

Majakan retkipuhelin
041 311 6512

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.