Ajan­koh­tais­ta

Mar­ra­sil­ta­mat 10.11.

Mervin kauneushoidot
Avo­mie­lin yhdis­tys­ten yhtei­set Mar­ra­sil­ta­mat Mal­min työ­väen­ta­lol­la kes­ki­viik­ko­na 10.11. klo 17-20.
 
 
Tar­jol­la her­kul­li­nen buf­fet, live­musiik­kia Sac­­ra-bän­­din soit­ta­ma­na, karao­kea, arpa­jai­set, tans­sia ja perin­teis­tä iltaoh­jel­maa! Tule mukaan naut­ti­maan ja raken­ta­maan muka­vaa juh­lan tunnelmaa!
 
 
Maja­kal­la myyn­nis­sä 20 lip­pua (4€/kpl). Mak­su kätei­sel­lä toi­mis­toon, ei varauksia!

Maja­kan uusi puheen­joh­ta­ja Mar­ja esittelyssä!

Mervin kauneushoidot

Hei, olen uusi Maja­kan puheen­joh­ta­ja Mar­ja Sol­­lo-Kaup­­pi­­nen tule­va­na kau­te­na 2022–2023. Elä­män­ko­ke­mus­ta on minul­le jo muka­vas­ti ker­ty­nyt. Arvo­ja­ni ovat usko, toi­vo ja rak­kaus. Arvos­tan jokais­ta ihmis­tä sel­lai­se­na kuin hän on, riip­pu­mat­ta sta­tuk­sis­ta ja titteleistä.

Minul­le on ker­ty­nyt 15 vuot­ta nai­mi­sis­sa oloa mie­he­ni kans­sa, ja meil­lä on yhtei­nen tei­­ni-ikäi­­nen tytär. Opin­to­ja minul­le on ker­ty­nyt rut­kas­ti: olen labo­ra­to­rio­hoi­ta­ja, hal­lin­to­tie­tei­den mais­te­ri, arkis­ton­hoi­ta­ja ja kir­jas­ton­hoi­ta­ja. Työ­elä­mäs­sä olen toi­mi­nut tut­ki­musa­vus­ta­ja­na sekä arkis­­to- ja kir­jas­toa­loil­la. Tosin olen jo muu­ta­man vuo­den ollut pois­sa työelämästä.

Olen kiin­nos­tu­nut asiois­ta moni­puo­li­ses­ti. Har­ras­tan lau­lua, kuva­tai­tei­ta ja kir­joit­ta­mis­ta. Olen opis­kel­lut mais­te­rio­pin­to­jen lisäk­si mon­ta opin­to­ko­ko­nai­suut­ta Avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa. Täl­lä het­kel­lä opis­ke­len Avoi­mes­sa psy­ko­lo­gian perus­o­pin­to­ja. Har­ras­tan into­hi­moi­ses­ti kieliä.

Ver­tai­suu­teen olen koon­nut työ­ka­lu­ja eri­lais­ten kou­lu­tus­ten kaut­ta. Suo­ri­tin ver­tai­soh­jaa­jan perus- ja jat­ko­kurs­sin Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­tos­sa. Nie­mi­ko­ti­sää­tiön kaut­ta opis­ke­lin koke­mus­asian­tun­ti­jan tutkinnon.

Maja­kas­sa olen jo pidem­pään ohjan­nut musa­vi­deo­ryh­mää. Uusi­na olen alka­nut vetää tors­tain kun­­to­­sa­­li- ja uin­ti­ryh­mää sekä maa­nan­tain jut­tu­ryh­mää. Maja­kan hal­lin­noin­ti taas on tul­lut minul­le tutuk­si joh­to­kun­nan jäse­nyy­den kaut­ta kulu­va­na kau­te­na 2020–2021. Läh­din mukaan puheen­joh­ta­ja­ki­saan aja­tuk­se­na vetää ja hal­lin­noi­da Maja­kan toi­min­taa kävi­jä­läh­töi­se­nä, joh­to­kun­nan työs­ken­nel­les­sä yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä. Maja­kan toi­min­nan ja joh­ta­juu­den kehit­tä­mi­nen onkin minul­le jo pidem­pään ollut rakas elä­män osa-alue. Puheen­joh­ta­ja­na haluan edis­tää kes­kus­te­le­vaa ja neu­vot­te­le­vaa toimintakulttuuria.

Täs­sä siis Mar­ja, käy­tet­tä­vis­sä Maja­kan puheen­joh­ta­ja­na seu­raa­vat kak­si vuotta!

RET­KI SEU­RA­SAA­REEN 2.11.

Ter­ve­tu­loa mukaan ret­kel­le Seu­ra­saa­reen tiis­tai­na 2.11. kel­lo 11-15! Läh­tö yhdes­sä Maja­kal­ta. Mukaan mah­tuu 15 ilmoit­tau­tu­nut­ta. Peril­lä luvas­sa makkaranpaistoa.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Heidille/toimisto.

LEF­FA­RYH­MÄ 15.10.

Lef­fa­ker­ho kokoon­tuu per­jan­tai­na klo 14.15.

Elo­ku­va, joka kat­so­taan on Are You Here (kome­dia).

Syk­syi­nen käve­ly­ret­ki Hal­tia­laan 24.9.

Ter­ve­tu­loa mukaan syk­syi­sel­le käve­ly­ret­kel­le Hal­tia­laan per­jan­tai­na 24.9. klo 10 -.

Läh­tö Maja­kal­ta klo 10, jos­ta reit­ti kul­jee Palo­hei­nän Majal­le. Palo­hei­nän Majal­ta voit myös liit­tyä ret­kel­le (tapaa­mi­nen noin 11.00), ja sii­tä jat­ke­taan yhdes­sä mat­kaa koh­ti Hal­tia­laa ja Wan­haa Peh­too­ria. Majak­ka tar­jo­aa munkki/pullakahvit kah­vi­las­sa. Ilmoit­tau­du mukaan vii­meis­tään 22.9. ja ker­ro samal­la, mis­tä tulet mukaan käve­ly­ret­kel­le (Majak­ka vai Palo­hei­nän Maja)! Muis­ta hyvät ulkoi­lu­vaat­teet ja ken­gät. Voit ottaa mukaan oman vesi­pul­lon ja eväs­tä, jos haluat.

Fris­bee­golf päättyy!

Fris­bee­golf päät­tyy elo­kuus­sa. Vii­mei­nen ryh­mä­ker­ta on tiis­tai­na 31.8.2021.

Ryh­mä siir­tyy tauol­le ja jat­kuu taas kevään puolella.

RUO­KAI­LU ALKAA 11.8.

Lou­nas alkaa jäsen­ta­lol­la 11.8. klo 12.00 - 13.30. Hin­ta on 3,50€.

Teem­me ruo­kaa aluk­si noin 10 hen­ki­löl­le. Jos tie­dät var­mas­ti, että haluat ruo­kail­la joku tiet­ty päi­vä niin voit vara­ta annok­sen etu­kä­teen soit­ta­mal­la työn­te­ki­jöil­le edel­li­se­nä päi­vä­nä. Por­ras­tam­me ruo­kai­li­joi­den mää­rää, joten varau­du odottamaan!

Vaih­tu­vat ruo­ka­lis­tat löy­dät Ruo­ka­lis­ta -osiosta.

TOI­VON HIE­RON­NAT JAT­KU­VAT!

HIE­RO­JAM­ME TOI­VO JÄL­LEEN PAI­KAL­LA!
 
Hie­ron­to­ja Toi­vo tekee maa­nan­tais­ta tors­tai­hin jäsen­ta­lol­lam­me Teu­vo Pak­ka­lan tiel­lä. Varauk­set suo­raan Toi­vol­ta nume­ros­ta 044 2013443. Ajan­va­raus auki ma-to 10.00 - 10.30. Kysy hin­to­ja aikaa varatessasi.
 
Hie­­ron­­ta-ajat ma-to:
 
10.30 -
11.30 -
13.00 -
14.00 -

Mer­vin kau­neus­hoi­dot alka­vat taas

Mervin kauneushoidot

Mer­vin kau­neus­hoi­dot alka­vat taas!

Hoi­dot jäsentalolla:

  • Kas­vo­hoi­to 50 €
  • Jal­ka­hoi­to 30 €
  • Kas­vo­hoi­to BYAS-lait­­teel­­la 50 €
  • Var­ta­lon sel­lu­liit­ti­hoi­to BYAS-lait­­teel­­la 50 €
  • Meik­kaus ja meik­kio­pas­tus 20 €
  • Kul­mien kes­to­vär­jäys 10 €

Mak­su kätei­sel­lä tai kor­til­la. Mer­vi on talol­la seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 10.11. klo 13-16 ja tors­tai­na 11.11. klo 12-16.

Ajan­va­raus ja lisä­tie­dot tiis­tai­sin klo 13-14 nume­ros­ta 045 1316 271

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma-pe klo 10-17
Su klo 12-17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Jenni Varila
044 243 6428
jenni.majakkary@elisanet.fi

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.