Mervin kauneushoidot

Hei, olen Maja­kan puheen­joh­ta­ja Mar­ja Sol­lo-Kaup­pi­nen toi­sel­la kau­del­la 2024-2025. Elä­män­ko­ke­mus­ta on minul­le jo muka­vas­ti ker­ty­nyt. Arvo­ja­ni ovat usko, toi­vo ja rak­kaus. Arvos­tan jokais­ta ihmis­tä sel­lai­se­na kuin hän on, riip­pu­mat­ta sta­tuk­sis­ta ja titteleistä.

Minul­le on ker­ty­nyt koh­ta 18 vuot­ta nai­mi­sis­sa oloa mie­he­ni kans­sa, ja meil­lä on yhtei­nen tei­ni-ikäi­nen tytär. Opin­to­ja minul­le on ker­ty­nyt rut­kas­ti: olen labo­ra­to­rio­hoi­ta­ja, hal­lin­to­tie­tei­den mais­te­ri, arkis­ton­hoi­ta­ja ja kir­jas­ton­hoi­ta­ja. Työ­elä­mäs­sä olen toi­mi­nut tut­ki­musa­vus­ta­ja­na sekä arkis­to- ja kir­jas­toa­loil­la. Tosin olen jo muu­ta­man vuo­den ollut pois­sa työelämästä.

Olen kiin­nos­tu­nut asiois­ta moni­puo­li­ses­ti. Har­ras­tan lau­lua, kuva­tai­tei­ta ja kir­joit­ta­mis­ta. Olen opis­kel­lut mais­te­rio­pin­to­jen lisäk­si mon­ta opin­to­ko­ko­nai­suut­ta Avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa. Täl­lä het­kel­lä opis­ke­len Avoi­mes­sa psy­ko­lo­gian aineo­pin­to­ja. Har­ras­tan into­hi­moi­ses­ti kieliä.

Ver­tai­suu­teen olen koon­nut työ­ka­lu­ja eri­lais­ten kou­lu­tus­ten kaut­ta. Suo­ri­tin ver­tai­soh­jaa­jan perus- ja jat­ko­kurs­sin Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­tos­sa. Nie­mi­ko­ti­sää­tiön kaut­ta opis­ke­lin koke­mus­asian­tun­ti­jan tutkinnon.

Maja­kas­sa vedän tiis­tai­sin uin­ti- ja vesi­juok­su­ryh­mää sekä tors­tai­sin jut­tu­ryh­mää ja kun­to­sa­li ja uin­ti­ryh­mää. Maja­kan hal­lin­noin­ti taas on tul­lut minul­le tutuk­si hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä kau­te­na 2020–2021 ja puheen­joh­ta­ja­na kau­del­la 2022-2023. Läh­din mukaan puheen­joh­ta­ja­ki­saan aja­tuk­se­na vetää ja hal­lin­noi­da Maja­kan toi­min­taa kävi­jä­läh­töi­se­nä, hal­li­tuk­sen työs­ken­nel­les­sä yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä. Maja­kan toi­min­nan ja joh­ta­juu­den kehit­tä­mi­nen onkin minul­le jo pidem­pään ollut rakas elä­män osa-alue. Puheen­joh­ta­ja­na haluan edis­tää kes­kus­te­le­vaa ja neu­vot­te­le­vaa toimintakulttuuria.

Täs­sä siis Mar­ja, käy­tet­tä­vis­sä Maja­kan puheen­joh­ta­ja­na seu­raa­vat kak­si vuotta!

Käyntiosoite

Teuvo Pakkalan tie 1 A
00400 Helsinki

info.majakkary@elisanet.fi

Aukioloajat

Ma–pe klo 10–17

Ota yhteyttä

Eija Wallinheimo
050 469 8222
eija.majakkary@elisanet.fi

Heidi Rautio
044 985 0058
heidi.majakkary@elisanet.fi

Milla Karlsson 
044 243 6428
milla.majakkary@elisanet.fi

Majakan retkipuhelin
050 358 8940

Tukiyhdistys Majakan toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupunki sekä Viola Raninin säätiö.